Reference

Vybrané reference – vzdělávání

 

ArcelorMittal Ostrava a.s. 

Vzdělávání vedoucích závodů, mistrů, technických pracovníků a výrobních předáků

 • Školení v oblasti štíhlé výroby, metod a nástrojů průmyslového inženýrství.
 • Praktické workshopy zaměřené na standardizaci procesů a pracovišť, metodu 5S.
 • Tréninky TPM, autonomní údržby.
 • Specifické kurzy z oblasti štíhlé výroby pro skupinu talentů.

 

Největší přínos tréninku shledala většina posluchačů v seznámení s problematikou štíhlého pracoviště. Rovněž velmi pozitivní ohlas mělo seznámení s průmyslovou moderací pomocí workshopu a interaktivní nácvik, jak by takový workshop mohl probíhat. Prakticky zaměřená část pomohla přesvědčit zaměstnance o pozitivech štíhlého podniku a pomůže tak získané teoretické znalosti zavést do praxe na každém pracovišti. Oceňujeme rovněž profesionální a vstřícný přístup lektora Marcela Pavelky. Díky jeho snaze a pozitivnímu přístupu jsme byli schopni přesvědčit naše zaměstnance o užitečnosti Lean filozofie a začít tak postupně s uplatňováním jednotlivých metod v praxi."

Mgr. Veronika Muroňová
Vedoucí oddělení vzdělávání rozvoj a GEDP


AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Komplexní vzdělávání zaměstnanců

 • Tréninky výrobních pracovníků, mistrů a středního managementu.
 • Metodické workshopy na pilotních pracovištích.
 • Účast na ročním vzdělávacím programu Průmyslové inženýrství.

 

Společnost API disponuje v dostatečné míře znalostmi a zdroji pokrývající komplexní potřeby naší společnosti v oblasti vzdělávání metod štíhlé výroby. Kvalita a úroveň prováděných školení se ve výsledku projevuje při realizaci zlepšovacích aktivit. Flexibilní a lidský přístup školitelů zajišťuje vhodnou komunikační a prezentační formu pro všechny úrovně organizační struktury. Přínosy těchto školení zásadně přispívají k úspěchu Aera Vodochody při naplňování jeho strategie."

Ing. Vladimír Műller, IEn.
ředitel výroby


Witte Automotive

Vzdělávání zaměstnanců v oblasti průmyslového inženýrství

 • Trénink analýzy a normování práce.
 • Tréninky výrobních předáků, mistrů, techniků v oblasti štíhlé výroby.
 • Vzdělávání v oblasti štíhlého vývoje.
 • Účast vybraných pracovníků na ročním vzdělávacím programu Průmyslové inženýrství. 

VITANA, a.s. 

Škola mistrů

 • Školení v oblasti základních manažerských dovedností.
 • Metodické tréninky zaměřené na jednotlivé LEAN nástroje.
 • Podpora při implementaci změn. 

greiner packaging slušovice s.r.o. 

Praktické tréninky pracovníků

 • Vzdělávání v oblasti metod a nástrojů průmyslového inženýrství pro výrobní a technicko-hospodářské pracovníky.
 • Trénink analýzy a měření práce.
 • Metodické tréninky a praktické workshopy s cílem eliminace plýtvání. 

Toyoda Gosei Czech, s.r.o. 

Praktické LEAN tréninky a workshopy

 • Vzdělávání výrobních pracovníků, team leaderů a managementu.
 • Tréninky a workshopy zaměřené na identifikaci plýtvání, standardizaci práce, SMED, VSM, kvalitu a další.

Vzdělávání zaměstnanců formou interaktivních her

 • Vzdělávání team leaderů a operátorů.
 • Krátký metodický trénink.
 • Interaktivní manažerské hry zaměřené na oblast štíhlé výroby a logistiky.
 • Praktický workshop s cílem podání konkrétních zlepšovacích návrhů. 

Bühler CZ s.r.o.

Trénink a praktický workshop zaměřený na zkrácení přestavby strojních zařízení

 • Krátký metodický trénink.
 • Praktický workshop s cílem identifikace plýtvání při přestavbě a návrhu nového standardu přestavby.

Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků formou pravidelné účasti na ročním studijním programu Průmyslové inženýrství

 

Studium mne naučilo mít otevřené oči, pochopit smysl věcí a navrhovat nová řešení. Prohloubil jsem si teoretické znalosti o metodách PI a především se je naučil aplikovat v praxi. Velmi přínosné bylo získání nových vazeb v jiných společnostech, navázání kontaktů se spolužáky a lektory API. Děkuji za kvalitní studijní program, který mne bezesporu posunul v profesním životě dále. Je realizován na vysoké odborné úrovni."

Roman Mihulka
Vedoucí úseku Engineering 


Kermi s.r.o.

Systematické vzdělávání a rozvoj pracovníků formou pravidelné účasti na ročním studijním programu Průmyslové inženýrství

Tréninky a praktické workshopy zaměřené na základní LEAN nástroje

 • Vzdělávání výrobních pracovníků, mistrů a managementu.
 • Zaměření na projektové řízení, identifikaci plýtvání, analýzu a normování práce, štíhlou logistiku a oblast kvality.
 • Praktická realizace na pilotních pracovištích. 

Alfmeier CZ s.r.o. 

Tréninky výrobních pracovníků a středního managementu

 • Tréninky a praktické workshopy zaměřené na štíhlou výrobu, zkracování přestaveb strojních zařízení a linek a analýzu a normování práce. 

Smurfit Kappa Czech s.r.o.

SmurfitKappa LEAN Akademie

 • 2 leté praktické vzdělávání vybrané skupiny pracovníků z řad mistrů, vedoucích údržby, vedoucích kvality, plánování a technologie.
 • Součástí akademie realizace praktických projektů v časovém rozsahu 4 měsíců s jasně definovanými cíli, postupem a realizačním týmem.
 • Vzdělávání zaměřeno na zvýšení efektivity strojního zařízení, SMED, 5S, TPM, kvalitu procesu apod.  

Plzeňský Prazdroj, a.s. 

Prohloubení znalostí v oblasti průmyslového inženýrství

 • Praktický trénink pro pracovníky oddělení WCM (World Class manufacturing).
 • Zaměření na analýzu a měření práce, ergonomii práce a pracovního místa. 

Brose CZ, spol. s r.o. 

Trénink zvyšování znalostí pracovníků KVP

 • Trénink s cílem motivace účastníků do zlepšovatelských aktivit.
 • Prohloubení znalostí v oblasti LEANu a štíhlé výroby, získání dovednosti v oblasti vedení KVP workshopů.
 • Aplikace nabytých vědomostí pomocí simulačních her. 

DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (závod Kadaň)

Vzdělávání v oblasti štíhlé výroby – úroveň Bronz

 • Vzdělávání pracovníků k dosažení úrovně Bronz (hodnocení znalostí nadnárodní interní metodikou Donaldson)
 • Tréninky skupiny výrobních a administrativních pracovníků v principech LEAN, toku hodnoty podnikem, 5S, standardizace procesů, vizualizace pracovišť, QCO, TPM.
 • Příprava na zvládnutí zkoušky úrovně Bronz.

Vzdělávání na úrovni Gold


DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o. (závod Klášterec)

Implementace štíhlé výroby pro specifické podmínky výrobního závodu

 • Trénink vedoucích pracovníků v oblasti LEAN s praktickou aplikací daných poznatků či případovou studií formou simulační hry.
 • Tematické zaměření jednotlivých modulů na principy štíhlé výroby, QCO (SMED), Kaizen Office - zlepšování procesů v administrativě a VSM.

Vzdělání v oblasti vedení LEAN projektů

 • Metodický trénink pracovníků v oblasti vedení projektů metodou DMAIC.
 • Trénink komplexní metodiky řízení LEAN projektů od definování, sestavení týmu a harmonogramu projektu, nastavení cílů a jejich měření až po fázi kontroly a uzavření projektu.
 • Nabytí znalostí analýzy procesů a efektivního řešení problémů.