Nejnovější články

 
  • Nacházíte se zde:
  • Odborné články

Odborné články

Ergonomie a pohybová ekonomie

19. 7. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Řada firem si začíná uvědomovat, že oblast ergonomie a ergonomického projektování je nezbytnou podmínkou pro navrhování štíhlých pracovišť, a to především ze dvou základních důvodů: takto navržená pracoviště samozřejmě výrazně přispějí k ekonomičnosti pracovních pohybů a následné nižší spotřebě času výrobní operace. Druhým, mnohem výraznějším argumentem je však fakt, že obyvatelstvo stárne. Tato skutečnost spolu s pozdější hranicí odchodu do důchodu je bezesporu hrozbou především pro podniky s významným podílem manuálních činností...


Zmapujte hodnotový tok pomocí metody VSM

14. 6. 2017 - Mgr. Jana Bejčková

Jak název článku napovídá, zkratku VSM (Value Stream Mapping) můžeme přeložit jako mapování toku hodnot (hodnota = z hlediska štíhlé výroby to, za co je zákazník ochoten zaplatit). Jde o vizuální nástroj k popisu a následné analýze současného stavu procesu, díky kterému jsme schopni identifikovat úzká místa, ztráty a abnormality v procesu a navrhnout na základě toho stav budoucí.


Definice optimálního montážního postupu ve společnosti Zodiac Premium Galleys Czech

15. 5. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Projekt se uskutečnil na konci roku 2015 s jasným cílem: definovat optimální montážní postup s přihlédnutím k efektivitě prováděných pracovních úkonů a spotřebě času. Důraz byl kladen především na analýzu pracovních metod a až poté na měření samotné spotřeby času. Pro přiblížení důrazu, jaký firma kladla na analýzu práce než samotnou délku, svědčí fakt, že se výsledná spotřeba času neporovnávala se současnou normou (dodnes mi norma není známa), neboť norma je stanovena pouze na celkový výrobek, ale ne na jednotlivé operace.


Analýza a normování práce je pro velkou část českých firem stále aktuálnějším tématem

23. 3. 2017 - Ing. Jaroslav Dlabač, Ph.D.

Téměř ze všech stran v poslední době slýcháme, že největším problémem českých firem je nedostatek kvalifikované pracovní síly. To s sebou nese samozřejmě poměrně výrazný nárůst mezd (jeden z nejvýznamnějších tuzemských zaměstnavatelů se se svou odborovou organizací dohodl o nárůstu mezd pro rok 2016 o rekordních 11%). Dále je nutné mít na paměti, že ve velké části českých výrobních firem manuální práce stále převládá a tvoří převážnou část ceny výrobku.


Uplatnění LEAN filosofie v různých odvětvích

16. 2. 2017 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V naší praxi se celkem běžně setkáváme s názorem, že LEAN je pouze pro odvětví automotive nebo vysokosériovou výrobu (mluvíme o výrobním prostředí). Mimo výrobní sféru je pak pro mnohé velmi těžké si vůbec uplatnění štíhlého přístupu představit. Tento postoj je pochopitelný. Každému nemusí být jasné, jak využít filosofii LEAN ve vlastních činnostech. Logicky, kdyby každý z nás věděl, co zlepšit, tak to přece již dáno udělal. Přístup LEAN však neřeší jen samotné zlepšování procesů. Spíše než to, ukazuje cestu či pohled na věc...


Chceš dojít daleko? Jdi v týmu

25. 1. 2017 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Ke správnému pochopení týmové práce stačí, když si plně uvědomíme původní význam slova team, kterým se ve staroangličtině označovalo spřežení. Logicky to tedy znamená spojení individuálních schopností k dosažení společného cíle. V naší komplikované době je výsledná efektivita týmového snažení velmi silně ovlivněna fungující komunikací, čímž se rozumí nejenom schopnost výměny informací uvnitř samotného týmu, ale také úroveň komunikace s okolím.


Komunikujete efektivně nebo jako vždycky?

16. 11. 2016 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Doufám, že tuto otázku nepovažujete za líbivý bonmot – já ji totiž myslím naprosto vážně. Stejně tak chci hned v úvodu vysvětlit, že se budu zaobírat pouze vnitrofiremní komunikací. Ta vnější, marketingová, je již vyčerpávajícím způsobem řešena v řadě jiných publikací. A přece
si dovolím důrazné upozornění, že spolu tyto komunikační okruhy velice úzce souvisí. V praxi se to projevuje předvedenou integritou proklamovaných hesel a skutečných činů.


Ukazatele, které potřebujete

5. 9. 2016 - Tomáš Průžek, IEn., Mgr. Jana Bejčková

Říká se, že dnešní doba je dobou informací. Informace fungují jako základ pro rozhodování každého manažera. Kdo by nechtěl mít k dispozici všechna dostupná čísla, data a fakta? Kvalitní rozhodnutí je vnímáno jako důsledek využití informací, závisí na jejich množství i kvalitě. Se zvyšujícím se tlakem tržní ekonomiky, rostoucí mírou globalizace a potřebou aktuálně reagovat a měnit podnik dle měnících se podmínek se potřeba kompletnosti ukazatelů stává nejen výhodou, ale nutností, podmínkou pro udržitelný rozvoj a růst podniku. V současné...


Truhlářská dílna v trysku století

5. 9. 2016 - Bc. Vlastimil Ježek, IEn.

Můj děda měl již za první republiky velice dobře vybavenou dílnu, ve které zaměstnával dalších 6 stolařů. Společně byli schopni vyrábět velké zakázky pro různé úřady, školy, nemocnice a podobně. Většinou se jednalo o dodávky velkého počtu dřevěných oken, různého nábytku, regálů a dalšího vybavení podle požadavků odběratelů. Díky vybavení, které bylo vhodné k výrobě velkých sérií, se vůbec nepouštěli do realizace kusových zakázek a speciálních požadavků.


Vždy mířil jiným směrem než ostatní

5. 9. 2016 - Mgr. Jana Bejčková

Emil Kolben; skvělých přívlastků pro tuto významnou osobnost bychom našli mnoho: zaujatý propagátor rozvoje elektrotechniky, učenec, technik, vynálezce, vynikající manažer, přítel Thomase Alvy Edisona. Muž oplývající ohromnou životní silou, pracovitostí, šířící kolem sebe pracovní nadšení a inovativní myšlení.