Články

Uplatnění LEAN filosofie v různých odvětvích

16. 2. 2017 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

V naší praxi se celkem běžně setkáváme s názorem, že LEAN je pouze pro odvětví automotive nebo vysokosériovou výrobu (mluvíme o výrobním prostředí). Mimo výrobní sféru je pak pro mnohé velmi těžké si vůbec uplatnění štíhlého přístupu představit. Tento postoj je pochopitelný. Každému nemusí být jasné, jak využít filosofii LEAN ve vlastních činnostech. Logicky, kdyby každý z nás věděl, co zlepšit, tak to přece již dáno udělal. Přístup LEAN však neřeší jen samotné zlepšování procesů. Spíše než to, ukazuje cestu či pohled na věc z jiného úhlu. Cílem tak není zavádět vybrané metody a nástroje, ale ukazovat cesty => principy.

U zrodu a rozšiřování tohoto myšlení stojí nejen firmy Toyota, Ford nebo Baťa, ale v podstatě všichni ti, kteří si dali za cíl neustále dbát na:

  • determinaci a specifikaci přidané hodnoty pro zákazníka a neustále ji zvyšovat,
  • identifikaci hodnotového toku s cílem dokonalosti díky odstraňování neefektivity,
  • tvorbu služby či produktu jen na požadavek zákazníka – tahový systém a JIT,
  • zapojení veškerých zúčastněných pracovníků do neustálého a systematického zlepšování.

Mnohé firmy vydaly skrze své LEAN manažery spoustu času a úsilí, aby výše uvedené společnosti napodobily. Vždyť i u nás, v České republice, je vybudována a popsána spousta „XY výrobních systémů". Je však otázkou, zda takováto snaha o přiblížení se s sebou nese záruku úspěchu. Je tak spíše nutno budovat vlastní podnikový systém založený na principech uplatnitelných pro danou podnikovou sféru (může se jednat o výrobní podnik, logistické služby, servisní organizace nebo administrativní či úřednickou kancelář). Tato strategie může být založena na níže představených principech a budována spíše pilotními kroky než transformací celé organizace.

Toyota založila svůj efektivní výrobní systém na těchto 14 principech řízení rozdělených do 4 oblastí:

Dlouhodobá filosofie

1. Dlouhodobá filosofie, strategie a cíle jsou vždy základem pro rozhodování managementu podniku.

Správné procesy produkují správné výsledky

2. Vytvoření kontinuálního hodnotového toku, který odhalí neefektivity a problémy.
3. Využívání principu tahu, eliminace nadvýroby.
4. Vyrovnávání pracovního zatížení, nivelizace, heijunka.
5. Kvalita napoprvé s uplatněním principu zastavení procesu v případě nekvality.
6. Standardizace procesů a činností jako základ pro zlepšování a zapojení lidí.
7. Zviditelnění a zpřehlednění procesů, vizualizace výsledků, problémů a překážek.
8. Používání spolehlivé, důkladně ověřené technologie, která slouží lidem a procesům – ne naopak.

Rozvoj lidí a partnerů

9. Výchova leaderů, kteří jsou znalí své práce, rozšiřují podnikovou kulturu a předávají dále nejen znalosti, ale jsou příkladem ve svém přístupu.
10. Rozvoj výjimečných lidí a týmů, které sdílí a zlepšují podnikovou filosofii.
11. Rozvoj sítě partnerů a dodavatelů, vzájemný respekt, podpora a zlepšování.

Neustálé řešení klíčových problémů a učení se

12. Genchi Gembutsu: řešení problémů a zlepšování přímo v procesu (na dílně, v kanceláři) s detailním pochopením stavu.
13. Rozhodnutí až na základě detailního poznání stavu a alternativ s následným rychlým zavedením.
14. Učící se organizace s neustálým hledáním zlepšení.

Výše uvedené principy poukazují na to, že LEAN filosofie je uplatnitelná nejen v různých průmyslových odvětvích, ale i ve službách či jiných oblastech jako IT, zdravotnictví, administrativa atd. Vždy pak vyvstává otázka, jaké a jak hluboce tyto principy uplatňovat. Různé principy se dají naplňovat exaktními metodami a postupy. Například bod 6 a 7 může být přetaven v zavádění 5S, v tvorbu standardních pracovních návodek a postupů, aplikaci Shop Floor Managementu, vytvoření systému podávání drobných zlepšovacích návrhů. Je pak pochopitelné, že aplikace 5S nebude ve výsledku totožná v prostředí zdravotnické výroby v porovnání s hutním provozem. Nicméně princip 5S je uplatnitelný v obou podnicích.

metoda kanban v automotive

Obr. 1 Uplatnění metody KANBAN v automotive

Z naší praxe pak můžeme hrubě rozdělit využití a význam metod a nástrojů průmyslového inženýrství do několika skupin.

V podniku s velkým rozsahem ruční práce nabývají na důležitosti zásady 5S, standardizace pracovních postupů, ergonomie práce, způsob zásobování pracovišť – často se vyskytují vychystávací sety na zakázku. Zavádí se sledování výkonů pracovníků z důvodu sběru dat pro odstraňování nejčastěji se vyskytujících chyb a prostojů. Na významu nabývají časové studie, které pomohou odhalit neefektivitu v organizaci práce nebo definovat běžné pracovní tempo. Důležité je pracovat s kvalifikací pracovníků (technickou i znalostní) a neustále ji rozšiřovat třeba i pomocí tréninkových center.

metoda 5S v hutním průmyslu

Obr. 2 Metoda 5S v hutním průmyslu

Při racionalizaci linek a U buněk se často zaměřujeme na tok materiálu, zásobování linek. Dále je to balancování pracovních pozic či standardizace práce pro různě početné osádky. Budují se prvky ANDON, POKA-YOKE, CHAKU CHAKU linky. Stejně jako jinde je třeba sledovat výkon, souběžně s tím zvyšovat znalosti pracovníků v oblasti LEAN Manufacturing tak, aby se v týmu mohly stanovovat kořenové příčiny problémů, podávat zlepšovací návrhy a potažmo upozorňovat na neefektivitu.

Firmy, které jsou založeny na vysokém podílu strojního zařízení, se zabývají precizním sledováním prostojů. Zde je důležité prostoje pravidelně vyhodnocovat a stanovovat kořenovou příčinu. Uplatnění tak nacházejí metody efektivního řešení problémů, jako např. Ishikawův diagram. Tyto firmy se pak zaměřují na rychlé přestavby, aplikaci TPM a technické zlepšení strojního vybavení – především zvýšení stability a rychlosti. Často se LEAN aktivity přenášejí do oddělení technologie, kde je možno racionalizovat technologický postup. Důležité je i neustále zkoumat příčiny odpadu a nekvality.

ukázka Milk run

Obr. 3 Ukázka Milk run ve společnosti vyrábějící domácí spotřebiče

Klíčové je uvést, že LEAN management je možné použít v různých průmyslových odvětvích i podnikových sférách. Zajímavé věci na poli filosofie LEAN se budou odehrávat i v budoucnu. Budou to obory jako IT, zdravotnictví, servisní organizace, stavebnictví a státní sféra, kde dojde k včlenění štíhlé filosofie do strategie těchto organizací.


 Mám zájem o konzultaci / chci se vzdělávat