Firemní tréninky

Vzdělávání formou interního tréninku vám nabízí získání praktických zkušeností na základě požadavků definovaných vaší firmou z okruhu témat průmyslového inženýrství a LEAN. Řešíme vaše problémy tréninkovým programem ušitým na míru.

Tréninky mají vždy minimálně 50% praktické části, která může být realizována ve formě:

 

Poskytované formy firemního vzdělávání

  • Trénink – vzdělávací program formou tréninku nabízí získání praktických zkušeností na základě požadavků definovaných firmou. Úzce zaměřené vzdělávání nabízí řešení konkrétních problémů podniku v okruhu uzavřené skupiny vybraných zaměstnanců. Tréninkem konkrétních situací získáte praktické zkušenosti a zručnosti v dané problematice a naučíte se vnímat nastavené změny s okamžitou zpětnou vazbou. Trénink obvykle doprovází metodický výklad daných témat.
  • Workshop (WS) – velmi efektivní metoda zlepšování procesů a řešení problémů formou týmové diskuze a spolupráce. Workshopem můžeme v poměrně krátkém čase dosáhnout velmi rychlého řešení problémů a jsou tak stále oblíbenějším nástrojem týmového zlepšování. Ve workshopovém týmu pracují dvě základní skupiny lidí. Moderátor, jehož úlohou je řídit diskusi, vizualizovat myšlenky, řídit proces hledání příčin problémů a návrhu řešení. Další skupinou jsou členové týmu, kteří z větší míry vykonávají procesy, které chceme zlepšit, nebo jsou jeho zákazníky nebo dodavateli. Ve workshopovém týmu vystupuje i promotér, který je zákazníkem řešení daného problému.
  • Praktická realizace – při této formě vzdělávání dojde nejen k získání teoretických či metodických znalostí, ale rovněž k praktickému osvojení. To spočívá v realizaci (implementaci, použití) dané metody či nástroje na vybraném pracovišti (vybraných pracovištích) nebo v daném procesu. Tím dojde k aplikaci teoretických znalostí do praktické roviny. Základním předpokladem je spolupráce jednotlivých pracovníků a lektora vedoucí k vytýčenému cíli. Praktická realizace je ukončena zavedením změn nebo vydefinováním akčního plánu se stanovením nápravných opatření, zodpovědných osob, termínů a přínosů realizace.
  • Případová studie – postup, kdy účastnící mají za cíl řešit ucelené případové studie na téma korespondující s probíranou teoretickou látkou. Případová studie ověří nabyté znalosti a reálnou funkčnost metodiky.
  • Simulační hra – efektivní způsob, jak na jednoduchém příkladu otestovat nabyté znalosti hravou formou. Účastníci tak získají zkušenosti se správným postupem přenesení znalostí do praktické roviny. Uplatňuje se zde princip J. A. Komenského – „škola hrou".

 

Zabýváme se následujícími tématy a oblastmi průmyslového inženýrství a LEAN