Inovace

Nejefektivnější inovace je taková, která vyvolá touhu ji mít...

 

Metody a nástroje

V současnosti jsou podniky vystaveny tvrdému konkurenčnímu prostředí více než jindy, což můžeme považovat za určitou daň globalizace. Nové výrobní strategie sehrávají v globalizaci důležitou roli a podniky se dnes bez nich nedokáží prosadit. Základní myšlenkou každé nové výrobní strategie je zkracování průběžné doby výroby postupnou redukcí plýtvání a zvyšováním produktivity.

Štíhlý a inovativní podnik

Štíhlý a inovativní podnik je jedním z možných směrů. Štíhlost podniku je charakteristická tím, že se zaměřujeme na činnosti, které přidávají hodnotu našemu zákazníkovi, a eliminujeme všechna plýtvání a ztráty. V případě výrobních podniků je samozřejmě oblast výroby stěžejní, nesoustřeďujeme se však jen na výrobu, ale i na ostatní podnikové oblasti – vývoj, logistiku a administrativu.

Štíhlý a inovativní podnik

Štíhlá výroba

Štíhlou výrobu můžeme charakterizovat jako soubor nástrojů a principů, kterými se zaměřujeme na výrobu – výrobní pracoviště, linky, strojní zařízení, výrobní pracovníci. Cílem je mít stabilní, flexibilní a standardizovanou výrobu. Mezi základní používané metody a nástroje patří 5S, vizuální management, analýza a normování práce, ergonomie pracovišť, projektování a optimalizace výrobních buněk a linek. Z pohledu maximální efektivity strojních zařízení jsou nejvýznamnějšími SMED a TPM. Zapomenout nesmíme rovněž na oblast kvality a nástroje jako je poka-yoke nebo FMEA.

Štíhlá logistika

V oblasti štíhlé logistiky se soustřeďujeme na pohyb materiálu a na informační tok. Cílem je zabezpečit co nejkratší průběžnou dobu výroby bez zbytečných zásob. Zaměřujeme se rovněž na optimalizaci v oblastech nákupu, prodeje, plánování a řízení výroby apod. Základem štíhlé logistiky je filosofie JIT (Just in time), případně JIS (Just in seguence). Podpůrným nástrojem bývá VSM (Value Stream Mapping), Kanban, milk-run, FIFO, Heijunka a jiné.

Štíhlá administrativa

Štíhlá administrativa usiluje o vytvoření efektivně a stabilně fungujících procesů, které umožní firmě dosahovat vysoké produktivity, požadované kvality a maximálního výkonu v rámci administrativních činností. Štíhlou administrativu zastřešují tři pilíře, které představují rozdílné pohledy (vizuální, procesní a objektový) na zlepšování ve štíhlé administrativě s ohledem na eliminaci výskytu plýtvání. Z nástrojů jsou nejčastěji používány analýza a měření práce, VSM, procesní analýza, 5S a standardizace práce.

Štíhlý vývoj

Cílem štíhlého vývoje je nastavit vývojové procesy tak, abychom byli schopni vyvíjet za co nejkratší čas a zároveň do výroby předávali výrobky, které jsou na to připravené. Snažíme se o minimalizaci následných úprav po zavedení do výroby. Mezi nejznámější a zároveň nejpoužívanější metody patří 3P (Production Preparation Process), TRIZ, WOIS a DFMA.

Kultura realizace a orientace na cíle

Každá z realizovaných aktivit musí stát na pevných základech, které jsou důležité pro realizaci každé změny. Tímto pevným základem je kultura realizace a orientace na cíle. V této oblasti se nejčastěji zaměřujeme na týmovou práci, systémy motivace a odměňování pracovníků, moderované workshopy, strukturované řešení problémů či efektivní řízení projektů.


Při budování jednotlivých pilířů štíhlého a inovativního podniku nám pomáhá celá řada metod a nástrojů z oblasti průmyslového inženýrství a lean. Je však třeba mít neustále na paměti, že se jedná pouze o podpůrné prostředky, které nám pomohou řešit každodenní problémy. Cílem není implementace nástrojů, ale změna myšlení, změna způsobu práce, snaha o neustálé zlepšování a porovnávání se s těmi nejlepšími. Na druhou stranu je dobré tyto metody a nástroje znát a vědět, jak je vhodně použít a v čem nám mohou pomoci. Je totiž velkým plýtváním ztrácet čas vymýšlením toho, co někdo již vymyslel a co celou řadu let úspěšně funguje. Přinášíme vám proto základní přehled používaných pojmů, metod a nástrojů, které pro vás mohou být inspirací i jakýmsi metodickým vodítkem při nikdy nekončícím procesu zlepšování.

Přehled metod a nástrojů