Model fungování

Model fungování

Naše společnost v oblasti konzultační činnosti funguje na principu modelu, který můžeme rozdělit do třech základních fází. Tyto fáze jsou klíčové pro efektivní řízení změn v podniku. Při jejich sestavování jsme vycházeli z našich dlouholetých zkušeností z oblasti fungování podnikových procesů.

Fáze při realizaci projektů

I. fáze – Monitoring společnosti

Před realizací jakékoli změny je třeba jednoznačně definovat stav, ve kterém se podnik nachází. V naší společnosti používáme API Index, který vyjadřuje stupeň vyspělosti podnikového systému. Na základě výsledků API Indexu jsme potom připraveni spolu s managementem společnosti definovat akční plán změn, který bude mít jednoznačný přínos pro podnik.

Proč jsme zvolili takovou cestu? Každý člen managementu se na podnik dívá trochu jinak – jeden vidí problém v průběžné době; druhý si myslí, že problém je ve vývoji nových výrobků; třetí, že v podniku je příliš zásob; čtvrtý, že jsou příliš vysoké osobní náklady atd. Každý z nich má samozřejmě pravdu. Kde je však doopravdy úzké místo? Kde je skutečná priorita? Na to, abychom našli objektivní odpověď, je důležité podívat se na podnik jako celek a vyhodnotit jeho procesy, strukturu, ekonomiku apod. 

II. fáze – Realizace změn

Po monitoringu společnosti nastává druhá fáze – realizace změn. Změny můžeme realizovat ve čtyřech základních směrech:

 • Projekty – při realizaci projektů používáme pro jejich efektivní řízení metodiku DMAIC. Je naprosto nezbytné, aby každý z projektů měl jasné a měřitelné cíle. Z velké míry je ideální doba realizace max. 6 měsíců. V případě, že se projekty „táhnou" déle, dochází často k postupnému poklesu nasazení jednotlivých členů týmů, změně priorit i frustraci, že zatím není viditelná dostatečná změna.
 • Quick Win Workshopy – pokud je potřebné realizovat změny velmi rychle, Q-Win Workshop je tím správným nástrojem. Workshop většinou netrvá déle než 4 až 5 dní. Již při jeho realizaci se přímo implementují některá nápravná opatření, abychom mohli na konci prezentovat reálný výsledek a přínos.
 • Vzdělávání a tréninky – v případě potřeby a požadavku jsme připraveni podpořit všechny aktivity vzděláváním a tréninky. Z velké části jsou tyto aktivity především v počáteční fázi nezbytné pro zahájení procesu změny. Naším cílem je nejen úspěšná realizace projetu či workshopu, ale i předání know-how pro budoucí samostatnou realizaci.
 • Couching – realizujeme couching projektových manažerů a dáváme jim odbornou podporu, aby řešení projektů bylo efektivní a mělo měřitelný výsledek.  

 

III. fáze – Vyhodnocení změn a nastartování nových aktivit

Každá změna musí mít svůj přínos, který se dá vyjádřit ve zvýšení celkové výkonnosti procesu, v úspoře nákladů, ve zvýšení produktivity apod. Velmi žádoucí je v této fázi identifikovat další potenciál, nové výzvy a cíle a opět tak nastartovat nikdy nekončící proces zlepšování. 

 

Oblasti projektů

Na každý podnik se můžeme podívat z různých stran.Náš pohled se jmenuje API Index a zaměřuje se jak na efektivitu podniku jako celku, tak na funkčnost jeho jednotlivých procesů. Na základě API Indexu se zařadí podnik do jedné ze čtyř vývojových etap:

 • Krize síly – efektivnost podnikových procesů je velmi nízká. Podnik se nachází ve fázi, kdy stále převládá hromadná výroba s náznakem budování systému. Problém se nachází hlavně tam, kde vzniká výrobek nebo služba.
 • Krize struktury – efektivita podnikových procesů se pomalu zvyšuje. Podnik se však stále pohybuje na hranici budování systému a rozvinutého systému. Problém je ve struktuře podniku.
 • Krize strategie – efektivita podnikových procesů je velmi dobrá. Systém je též dobře nastavený. Problém je však v oblasti produktu a strategie.
 • Excelence – podnik na vysoké úrovni z hlediska efektivnosti procesů. Systém je dokonalý. Orientujeme se hlavně na vývoj nových podnikatelských systémů.

API index

API index

Vědět, ve které fázi se podnik nachází, je velmi důležité, aby se mohly správně a zaměřit a realizovat změny. Jen tak dosáhneme požadovaného efektu. Dle API indexu může rozdělit podniky do pěti kategorií:

 • Hromadná výroba – v podniku nejsou nastaveny nebo dodržovány žádné standardy. V procesech nacházíme mnoho plýtvání a neefektivních aktivit. Orientace na zákazníka je velmi malá. Podnik nemá skoro žádné dlouhodobé plány. Průběžné doby jsou příliš dlouhé. Flexibilita systému je skoro nulová.
 • Uvedení systému – podnik nastavil systém, který se dodržuje. Management a zaměstnanci vyhodnocují efektivitu procesů a realizují nápravná opatření. Podnik začíná fungovat na bázi týmové společnosti. Nefunguje však provázanost podnikových cílů s cíli samotného týmu.
 • Rozvinutí systému – podnik má svůj systém a ten je zaběhnutý. Začíná se pomalu zlepšovat na všech podnikových úrovních. Rozvinutost systému se projevuje hlavně v servisních a administrativních útvarech. Podnik je schopný rozpadnout cíle od podnikových až po týmové. Tyto cíle se pravidelně vyhodnocují a realizují se opatření. Flexibilita systému je velmi dobrá.
 • Zralost systému – podnik se soustřeďuje hlavně na flexibilitu, která je charakteristická krátkou průběžnou dobou. Vývoj výrobků je velmi dobrý. Existuje rychlá zpětná vazba od zákazníka. Všechny útvary v podniku fungují na základě principů týmové práce.
 • Dokonalost systému – systém je dokonalý. Podnik má čas a prostor pro rozvoj svého podnikatelského systému. Systém je flexibilní a tým je schopný velmi rychle reagovat na změny. Hlavní orientace podniku je na vývoj nových výrobků a podnikatelských systémů.

 

Podle těchto charakteristik se následně vybírají i metody, které jsou podpůrným nástrojem realizační fáze. Zaměření jednotlivých projektů, případně workshopů je proto vždy velmi individuální a závislé na vývojové fázi, ve které se podnik nachází. Obecně však můžeme říci, že se nejčastěji jedná o projekty a workshopy zaměřené na: