Obsahová náplň

Úvod do PI

Úvod do studia
cíle studia - program - organizace studia - očekávání - vzájemné představení - projekty a semestrální práce - zdroje pro samostudium - režim práce

Role a význam průmyslového inženýrství
definice průmyslového inženýrství - historie a historický vývoj oboru - role průmyslového inženýra - světové vnímání průmyslového inženýrství - přehled metod - organizace průmyslového inženýrství v podniku

Projekty PI a jejich řízení
definice projektu - projektová studia - přístup DMAIC - fáze projektu (definice projektu, měření současného stavu, analýza současného stavu, návrh zlepšení, řízení projektu) - úzká místa v projektu - projektový tým

Analytické metody PI

Metody procesní analýzy
význam a cíle procesní analýzy pro průmyslového inženýra - přehled nástrojů a technik - analýza mikropohybu - procesní diagram - montážní diagram - diagram člověk – stroj - Value Stream Mapping - procesní ukazatelé - analýza vybrané výrobní operace na konkrétním pracovišti

Techniky analýzy a měření práce
význam a cíle analýzy a měření práce - přehled technik měření práce - MTM, REFA apod. - časové studie - momentové pozorování - snímkování - rozborová metoda MOST - kurz Basic MOST - sekvence volného/řízeného přemístění - sekvence práce s nástrojem - SW podpora - práce s formuláři

VSM – mapování hodnotového toku
VSM na úrovni produktu a podniků – pojem hodnota – kroky VSM – znaky VSM – metriky VSM – výběr reprezentanta – informační tok – materiálový tok – VAINDEX – mapa současného a budoucího stavu – tvorba mapy toku hodnot

Zlepšování procesů

Standardizace a pracovní postupy
cíle a význam standardizace - základní principy standardizace - standardizovaná práce a její podmínky - standardizace na úrovni operace, pracoviště a procesu - význam a cíle vizualizace v pracovním procesu - vizuální pracoviště (5S, vizuální řízení a ukazatelé) - tréninkové linky a zacvičování do standardizovaných postupů - charakteristika pracovního postupu a jeho vizualizace - jednobodová lekce (One-point Lesson)

Zlepšování procesů
formy a klasifikace plýtvání - historie a program zlepšování - porovnání různých přístupů zlepšování - Kaizen v evropských podmínkách - principy podnikového systému zlepšování - vedení workshopů - kreativní metody v průmyslovém inženýrství – průmyslová moderace.

Zvyšování efektivity strojních zařízení
plýtvání a ztráty strojních zařízení – ukazatele efektivity strojních zařízení (TEEP, OEE), principy a cíle snižování časů při seřízení - plýtvání při seřizování - principy metodiky SMED - kroky metody SMED - TPM (Total Productive Maintenance) segmenty TPM – 7 kroků k autonomní údržbě – motivace a trénink pracovníků – zhodnocení přínosů

Kontinuální zlepšování kvality. Efektivní řešení kořenových příčin problému
principy TQM a filozofie Nulové vady - 7 klasických nástrojů kvality - FMEA - Poka-Yoke - úvod do Six Sigma (zlepšování kvality na základě statistického zpracování dat) - popis problému - identifikace kořenové příčiny - hledání nápravného opatření - realizace (PDCA) - A3 report

Zlepšování servisních procesů
odlišnosti přímé a nepřímé práce - specifické metody průmyslového inženýrství pro nepřímou oblast - zvyšování produktivity ve výrobním servisu - seřizování, manipulace a údržba

Průmysl 4.0 v kontextu LEAN managementu. Robotizace a automatizace procesů
Průmysl 4.0 - automatizace a robotizace jako prvky zvyšování efektivity procesů - digitalizace procesů a administrativy - mobilní aplikace ve výrobních podnicích - IoT a BigData

Projektování výrobních systémů

Projektování buněk
výhody buňkové výroby - buňka a její charakteristika - U linky a jiné tvary layoutu - principy buňkové výroby - zásady projektování buněk - balancování operací - scénáře rozmístění lidí - principy 3P - materiálový a informační tok v buňce - zásady flexibility pracovníků, strojů, materiálového toku - autonomní pracoviště - příklady projektování buněk

Ergonomie a pohybová ekonomie
principy plánování mikrolayoutu - zásady pohybové ekonomie (lidské tělo, nástroje a příslušenství, stroj, pracoviště) - definice ergonomie - principy výrobní ergonomie – legislativa a ergonomické normativy – způsoby hodnocení zátěže - ergonomické audity – projekty a workshopy zaměřené na ergonomii práce a pracovišť - analýza vybrané operace na tréninkovém pracovišti a tréninkový audit výrobní operace

Využití PI v oblasti plánování a řízení výroby

Řízení materiálových toků
úlohy průmyslového inženýra v logistickém procesu - optimalizace logistických procesů - podniková logistika - výrobní logistika - manipulační technika - Milk-run (interní a externí) - optimalizace systému navážení materiálu - tlakové a tahové systémy řízení - operativní a strategické plánování výroby - plánování a řízení výroby (Kanban, TOC, sekvenční plánování a řízení apod.) - princip Supermarketu

Ekonomika pro průmyslové inženýry
finanční řízení a kontinuální zlepšování - rozhodování a finanční ukazatele řízení výkonnosti - finanční výkazy - kapacitní výpočty a jejich optimalizace - výrobní časy - projektové náklady - finanční zhodnocení projektu - finanční řízení z hlediska průmyslového inženýra - náklady proti efektu - KPI a metriky měření úspěchu

Plánování, zavádění a rozvoj týmové společnosti

Týmová práce ve výrobě
typy týmů a týmová společnost - definice samostatného výrobního týmu - znaky týmu - projekt implementace týmové práce - systémy odměňování výrobního týmu - kvalifikační matice - teritorium týmu - audity výrobních týmů

Týmová práce v nevýrobních oblastech
týmová práce v nepřímé oblasti - týmová práce v servisních útvarech - struktura týmu - projekt týmové práce - motivace a stimulace nevýrobního týmu - systémy odměňování a hodnocení - týmová práce při vývoji nového výrobku


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.