Název akreditovaného vzdělávacího programu
 • Pracovník systematického zlepšování výrobních procesů
Program akreditovaný
 • MŠMT Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Číslo jednací
 • MSMT-5605/2021-2/175.
 • Rozhodnutí o udělení akreditace ke stažení zde.
Termín konání 
 • Od 13. září 2024 - 1. srpna 2025
 • Podrobný harmonogram zde.
Rozsah vzdělávacího programu

192 hodin (v rozsahu 120 hodin teoretické výuky, 72 hodin praktické výuky) + závěrečná zkouška (písemný test 45min. + praktická zkouška 1 hodina).
Rámcový časový rozvrh vzdělávání: Vyučovací hodina teoretické výuky je v rozsahu 45 minut. Vyučovací hodina praktické výuky/praxe je v rozsahu 60 minut.

Charakteristika programu

Program rozšiřuje vzdělání o komplexní souhrn odborných znalostí a praktických dovedností, které umožňují realizaci a řízení projektů s cílem zvyšovat efektivitu podnikových procesů. Využitelnost předávaných poznatků v praxi je zajištěna vhodným doplněním teoretických poznatků oboru průmyslové inženýrství o praktické zkušenosti lektorů a následně i účastníků vzdělávacího programu. Součástí výuky jsou nejen přednášky a individuální konzultace s tutory a lektory, ale také exkurze, tréninky na základě případových studií z praxe, workshopy, ale i práce na projektech v reálném podnikovém prostředí.

Co program účastníkovi přináší?
 • Vyšší kvalifikaci – doplnění znalostí o komplexní souhrn poznatků a dovedností z oboru průmyslové inženýrství a LEAN.
  • Absolvent bude umět:
  • Zlepšovat podnikové postupy a procesy.
  • Řídit projekty v oblasti zlepšování procesů.
  • Vykonávat analytické, plánovací a rozhodovací aktivity.
  • Provádět procesní diagnostiku.
  • Navrhovat účinné přístupy a metody optimalizace a zlepšování procesů pro dosahování vysokých finančních výnosů a udržování zákaznické spokojenosti.
  • Používat techniky analýzy a měření práce ve výrobě, logistice a administrativě.
  • Tvořit standardy, pracovní postupy a vizuálně řídit procesy a jednotlivé pracoviště.
  • Projektovat, plánovat, řídit výrobní systémy.
  • Projektovat U buňky s ohledem na ergonomii práce.
  • Řídit materiálové a informační toky ve firmě.
  • Inovovat procesy v souladu s principy Industry 4.0, automatizace a robotizace.
  • Vyčíslit ekonomický přínos dosažených zlepšení.
 • Realizaci konkrétního projektu s cílem zvýšit efektivitu vybraného procesu v podniku.
 • Zkušenosti z jiných podniků zprostředkované zkušenými lektory, exkurzemi, případovými studiemi a sdílením informací mezi účastníky.
 • Kontakt s významnými odborníky v oboru průmyslové inženýrství.
Učební osnovy
 • Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.
 • Úvod do průmyslového inženýrství a do procesních inovací.
 • Projekty zlepšování podnikových procesů a jejich řízení.
 • Ekonomika a její význam při zlepšování podnikových procesů.
 • Zlepšování podnikových procesů.
 • Zlepšování servisních procesů.
 • Metody procesní analýzy.
 • Techniky analýzy a měření práce.
 • VSM – mapování hodnotového toku.
 • Ergonomie a pohybová ekonomie.
 • Řízení materiálových a informačních toků.
 • Standardizace a pracovní postupy.
 • Vizuální řízení.
 • Zvyšování efektivity strojních zařízení.
 • Kvalita ve výrobním procesu.
 • Efektivní řešení kořenových příčin problému.
 • Projektování výrobních buněk.
 • Průmysl 4.0 v kontextu LEAN managementu.
 • Robotizace a automatizace procesů.
 • Týmová práce ve výrobní oblasti.
 • Týmová práce v nevýrobní oblasti.
Obsahová náplň

Hlavní témata oboru průmyslové inženýrství, která reagují na současné potřeby podniků.
Podrobný popis najdete zde.

Organizační forma vzdělávání
 • Prezenční forma.
Metody výuky
 • Přednáška.
 • Procvičování.
 • Aplikační workshop.
 • Praktická realizace.
Místo konání
 • API - Akademie produktivity a inovací, s.r.o., Želevčice 5, Slaný 274 01.
 • L I N E T spol. s r.o., Želevčice 5, Slaný 274 01.
 • Institut průmyslového inženýrství, s.r.o., Klášterní 131/14, Liberec 460 01.
Cena vzdělávacího programu
 • 150 000,- Kč bez DPH/osoba.
Závěrečná zkouška
 • Písemný test (45 minut).
 • Praktická zkouška – se skládá z 3 částí:
  • Prezentace realizovaného projektu.
  • Závěrečná práce realizovaného projektu.
  • Ústní test.

Celkový čas praktické zkoušky 1 hodina na osobu.

Podmínky pro úspěšné dokončení vzdělávacího programu
 • Závěrečné zkouška: V každé ze tří částí dosažena minimálně 70 % úspěšnost.
 • Docházka: Účast na kurzu min. 80 %.

Přihlásit na vzdělávácí program

 Chci více informací, kontaktujte mne