Články

Analýza a normování práce ve společnosti XY

17. 8. 2017 - Ing. Marek Pavka, IEn.

Článek se týká konkrétní společnosti, o které však nelze zveřejnit jakékoliv informace. Proto pouze obecně: středně velká firma na výrobu kabelových svazků; charakter výroby – kusová; použitá technologie – ruční montáž.

Projekt vznikl na základě požadavku společnosti vytrénovat interní pracovníky na provádění samostatné analýzy a měření práce dle metodiky REFA. Cílem bylo nalézt potenciál na zlepšení a odborně posoudit reálnost převzatých norem ve stávajících podmínkách montáže kabelových svazků.

Kabelový svazek se montuje z jednotlivých kabelů, které se musí odizolovat a krimpovat (montáž konektorů). Krimpuje se ručně nebo na stroji. Jednotlivé kabely se shlukují do svazků a pomocí odboček se větví dle požadavků zákazníků. Na svazky se následně montují krabičky a zásuvky, které se zapojují dle výkresové dokumentace. Celá montáž probíhá na několikametrovém pracovním stole, pracovníci si sami provádějí přípravu jednotlivých kabelů a komponentů.

Po úvodním vymezení projektu proběhla prezentace, která seznámila všechny pracovníky společnosti s projektem, jeho důvody a metodikou analýzy a měření práce. Kromě českého vedení závodu se jí zúčastnilo i německé vedení společnosti.

Následně se během 2 dnů uskutečnilo (s německými specialisty na metodiku REFA) kontrolní měření. K této kontrole se využilo synchronizované měření vytipovaných montážních operací. Daná montáž se měřila dle interního postupu API, založeného na metodice REFA, a německý specialista současně prováděl měření metodikou REFA. Po celodenním měření probíhalo interní vyhodnocení, kdy jsme definovali potenciál na zlepšení, kvantifikovali plýtvání a ergonomické nedostatky. Výsledkem byla finální norma spotřeby času a podmínky pro její dosažení. Vše bylo druhý den ráno prezentováno a konzultováno s německými kolegy (ukázka formuláře REFA je na obr. 1 a ukázku vyhodnocení API vidíte na obr. 2 a 3). Pro prezentaci byla zpracována obě vyhodnocení, další měření byla již vyhodnocena pouze dle interní metodiky API.

 

Formular REFA

Obr. 1 Formulář REFA

Graf cinnosti

Obr. 2 Graf činností montáže

 

Tabulka cinnosti s vypoctem

Obr. 3 Tabulka činností s výpočtem normy spotřeby času

Tento den proběhla ještě 2 měření s analýzou a kvantifikací plýtvání. Po ověření naší metodiky na analýzu a měření práce bylo rozhodnuto o možnosti použití API metodiky v závodech v ČR.

3 denní interní trénink probíhal následujícím způsobem: první den dopoledne se probrala teoretická část, kde byla detailně vysvětlena metodika a analýza práce vybraným interním pracovníkům. Odpoledne bylo třeba přeložit interní kódovník činností a vydefinovat činnosti, které se provádějí v české pobočce. Následoval praktický trénink měření ve výrobě k osvojení metodiky měření včetně vymezení prováděných činností a kvantifikace plýtvání.

Druhý den probíhalo synchronní měření s tím, že zaznamenání jednotlivých časů operací probíhalo formou diskuse. Pracovníkům bylo vysvětleno, jak správně posuzovat operace. Na konci dne byla měření společně vyhodnocena a zpracována do prezentace včetně kvantifikace plýtvání, definice potenciálu na zlepšení pracovního postupu a ergonomických nedostatků.

Plýtvání se vyskytovalo nejčastěji v podobě chůze po pracovišti a k jednotlivým strojům. Ke zkrácení času celé montáže by bylo vhodné zavést centrální vychystávání i s rozvozem materiálu, kdy by odpadla příprava a časy chůze k jednotlivým strojům. Zvýšila by se i efektivita přípravy při vytvoření specializovaného pracoviště ve skladu (ukázka potenciálu na ergonomické zlepšení je znázorněna na obr. 4). Místo současného zatlačování ucpávek kus po kuse tyčinkou na zatlačení bylo navrženo zhotovit přípravek na zatlačení všech ucpávek najednou. Tím by se ušetřila 1 minuta pracnosti a zamezilo by se zátěži prstů, kdy je po několika ucpávkách zatlačených tyčinkou potřeba prsty protáhnout.

Třetí den již každý měřil a vyhodnotil měření sám a dosažené výsledky se porovnaly.

S časovým odstupem 1 roku byl metodický a praktický trénink zrealizován ještě jednou s vybranými pracovníky z odborů, aby pochopili metodiku analýzy a měření práce. Tréninku se účastnil i ředitel závodu. Pracovníci pochopili, že analýza a měření práce, pokud je prováděna správně, není nástroj na zvyšování norem pouhým přeměřením, ale nástroj pro reálné zhodnocení stavu a definici potenciálu na zlepšení, která mohou usnadnit práci.

Rozdílnost oproti předchozímu tréninku byla v zaznamenávání dat – byla použita aplikace na měření práce pomocí tabletu. Pro firmu je velice důležité eliminovat čas vyhodnocení na co nejkratší dobu, není možné, aby se někdo z technických pracovníků věnoval pouze měření práce. Aplikace tento požadavek plně umožňuje, s předvolenými činnostmi stačí pouze odstartovat měření, zaznamenat potřebný počet měření a vyhodnocení je otázkou několika minut.

Na závěr slovy ředitele: „Realizace tréninků analýzy a měření práce přineslo nejen detailní pochopení stanovení spotřeby času dle metodiky REFA, ale také pochopení faktu, že je třeba spotřebu času na práci stanovit a zlepšovat. Zlepšovat ne tím, že pracovníci budou pracovat rychleji, „tvrději", ale „chytřeji"."


 Mám zájem o konzultaci / chci se vzdělávat