Články

V jednoduchosti je síla aneb chytré triky v logistice

21. 2. 2018 - Bc. David Fiala, IEn., Bc. Vlastimil Ježek, IEn., Ing. Simona Szabóová

Co lze v oblasti logistiky považovat za revoluční, bez čeho se moderní logistika neobejde? To je zcela jistě zajímavá otázka. Většina společností používá metodiky jako Kanban nebo Milk Run. Často se mluví o Just in Time (JIT) či Just in Sequence (JIS). Ano, toto vše je třeba a používá se již řadu let. Dnes to ale již nestačí.

Pokud chcete mít fungující chytrou výrobní nebo dodavatelskou společnost, musíte mít 100% přehled o logistických tocích. Lze říci, že ani ty nejautomatizovanější provozy nejsou bez chytré logistiky schopny fungovat. Mimochodem – principy chytré logistiky využívá dnes již většina lidí, kteří nakupují v e-shopech – minimálně tím, že svoji dodávku sledují on-line.

V dnešní době je mnoho možností, jak využít podporu IT – ve formě MRP, WMS či jiných systémů. Všechny tyto systémy by měly dělat logistiku a veškerý přehled o toku materiálu chytřejší a přehlednější. Ať jsou to však roboti či podpůrné systémy, nesmíme zapomínat, že v pozadí je stále většinou nějaký uživatel či obsluha. Kdo je konečným uživatelem těchto systémů? Jsou to pracovníci, kteří na základě popisů svých pracovních pozic provádějí dané činnosti. V dnešní době, kdy je nedostatek kvalifikovaných pracovníků, fluktuace poměrně vysoká, je toto téměř neřešitelné. Co v této situaci dělat či doporučit? Jedna společnost byla nadčasová a již před časem začala pracovat na tréninkovém programu pro pracovníky logistiky.

Tréninkový program pro pracovníky logistiky

Co takový program obnáší? Každý, kdo pracuje, musí projít tréninkovým minimem, což je seznámení se základními kroky, jak probíhají jednotlivé transakce (např. vyskladnění do výroby). I když má nový pracovník určenou pozici, má vypracovanou kvalifikační matici, co vše může dělat a zda samostatně či pod dozorem. Tréninkové centrum slouží k rozšiřování znalostí na jednotlivé logistické pozice, přičemž mistři logistiky musí mít za sebou všechny kroky tréninku. Následně prokazují získané znalosti v reálném provozu. I proto jsou jejich pozice na dobu zkušební a teprve po potvrzení úspěšnosti tréninku mohou být na dané pozici natrvalo. Získání takovéto pozice znamená, že jedna z jejich náplní práce je podpora rozšiřování znalostí dalších pracovníků. Díky tomu, že se v dnešní době systémy neustále rozvíjejí, musí i pracovníci, kteří prošli tréninkem, následně své znalosti rozšiřovat. Při těchto rozšiřovacích školeních zase informují o reálných poznatcích z praxe. Samozřejmě se nesmí zapomínat ani na podporu manipulantů VZV. I ty lze trénovat v jejich schopnostech, a to formou tréninkových drah a cvičení. Lze simulovat situace, které v reálném provozu vznikají, a ukázat jim na konkrétních příkladech, jak je řešit. V neposlední řadě je seznámit se skutečností, co všechno mohou způsobit, pokud daný problém vyřeší nesprávně, a jaká hrozí řetězová reakce.

Učební materiály  Učební materiály

Obr. 1   Učební materiály tréninkového programu

Díky těmto tréninkům lze minimalizovat chyby pracovníků (téměř na hranice nuly) a zvýšit produktivitu celého logistického týmu. Na závěr lze konstatovat, že mnohdy společnosti vnímají školení či trénink pracovníků jako náklad. Ale ti, kteří již poznali reálný přínos školení, vnímají tyto aktivity jako skvělou investici do budoucna.

Nástroj pro konstruktéry – logistické pravítko

Je již vše vymyšleno nebo se i v dnešní době dá vymyslet něco revolučního, co pomáhá logistice? Každé společnosti pomáhá něco jiného a ne vždy lze jen bezhlavě kopírovat. Některé systémy je třeba nejen pochopit v základních principech a pak je správně nastavit. Důležité je, aby zapadaly do firemního DNA a staly se základním prvkem firemní kultury pro stávající zaměstnance i pravidlem pro nově příchozí pracovníky.

Velmi přínosná byla v této souvislosti spolupráce se společností Linet spol. s r.o. Pracovali jsme při ní na několika projektech v oblasti logistiky. Řešili jsme mnoho logistických problémů vnímaných jako výzvy a právě díky tomu došlo i ke vzniku interních logistických pomůcek. Jednou z nich, potvrzující pravidlo, že v jednoduchosti je síla, je např. logistické pravítko.

Pravítko reprezentuje pomocí standardizovaných rozměrů logistických prostředků (přepravních a manipulačních jednotek) s využitím znalosti tří rozměrových os (X – Y – Z) praktický nástroj, pomocí kterého lze snadno identifikovat, jaká jsou omezení u nového produktu pro zákaznickou logistiku. Na základě omezení těchto rozměrů lze již ve fázi vývoje (navržení produktu pouze v elektronické podobě) nebo při testování prvních vzorků konstatovat, jak optimální bude expedice finálních produktů pro jednotlivé cílové destinace. Díky tomuto jednoduchému nástroji je možné předcházet vzniku logistických vícenákladů, spojených s neefektivní přepravou. Jakmile jsou identifikovány neshody, již ve fázi vývoje je možné provést úpravy a tím předejít budoucím možným problémům s logistikou.

Nástroj pro obchodníky – logistická kalkulačka

V rámci postupné spolupráce se společností Linet spol. s r.o. jsme řešili i velmi zajímavá zadání, např. logistiku nového produktu – lůžka TOM2. Díky rozměrům bylo možno zaslat do zámoří omezený počet lůžek v kompletním stavu a nebo využít sice finančně nákladnější, ale demontované balení. Bohužel – kvůli navýšení nákladů na demontáž bylo nutno se podívat na celou logistiku jako proces a neřešit jen to, kolik stojí obal. Výsledkem byl koncept na vypracování kalkulačky veškerých logistických nákladů. Jde o jednoduchý nástroj, který zohledňuje všechny možné logistické náklady od okamžiku, kdy finální produkt sjede z linky až po konečné umístění, kam si jej koncový zákazník objednal.

V tomto rozmezí je mnoho proměnných, které ovlivňují logistické náklady (skladování, manipulace, transport nebo třeba potřebná montáž). Je to mnoho proměnných a právě proto vznikla logistická kalkulačka. Pomůže udělat jednoduchá rozhodnutí, co je pro zákazníka výhodnější, a právě tuto variantu mu i zaslat.

K pochopení všech logistických nákladů bylo nutno vytvořit několik manuálů, ve kterých se vše podrobně popsalo. Následovalo ověřování v reálné praxi na několika zkušebních zakázkách. Závěr byl jednoznačný: pokud vložíme do kalkulačky všechny potřebné údaje dle skutečnosti, výsledek je 100% a můžeme se podle něj rozhodovat. Stejně tak, jako u elektronické kalkulačky, tak i u logistické, rozhodují o výsledku vstupní data a jejich věrohodnost.

Vizualizace

Následující – vizualizační – nástroj je velmi jednoduchý a účinný. Řešili jsme následující situaci: manipulant potřebuje vyměnit baterii na manipulační technice a když přijede k nabíjecí stanici, zjistí, že náhradní baterie jsou málo nabité. Nejprve se použila jednoduchá vizualizace: baterie nabitá / nenabitá. Nikdo však nevěděl, jak dlouho se již baterie nabíjí.

Sofistikovanější řešení mne napadlo při pohledu na „parkovací hodiny" v autě. Na tomto principu by mohla fungovat i vizualizace, kdy se baterie zapnula na dobíjení, a tudíž do kdy musí zůstat zapojená, aby se nesnižovala její životnost. Zrealizovali jsme dva způsoby využití hodin:

1) nastavení času, od kdy se baterie dobíjí;
2) vytvoření přehledné tabulky s veškerou manipulační technikou – s údaji, kdy se začíná baterie nabíjet plus nastavení, do kdy na nabíječce musí zůstat.

Takto lze výrazně zvýšit životnost baterií. Je samozřejmě potřeba mít nastavena jasná pravidla a jejich dodržování kontrolovat. V opačném případě i sebelepší mechanismus pomalu, ale jistě zdegeneruje.

Nabíjení baterie

Obr. 2 Vizualizace nabíjení baterie

Ze zkušeností lze konstatovat, že častým problémem je předávání směn v souvislosti se stavem manipulační techniky. Mnoho zaměstnanců si řekne, že „se mnou to ještě technika doklepe a po mně potopa". Tímto jednoduchým vizualizačním nástrojem lze tedy nejen zvýšit životnost baterií, ale hlavně si začít lépe předávat jednotlivé směny.

Právě s ohledem na lidský faktor bych na závěr využil citaci pana Jiřího Suchého z redakční rady časopisu:

„Za každým tokem zásob je vždy živý člověk. Jednejme s ním lidsky, citlivě, taktně a povzbudivě. Tuto zásadu můžeme promítnout do osobní, telefonické i mailové komunikace. Pak je naděje, že logistika bude lépe fungovat."

Efektivní Milk Run

Pravidelné projíždění manipulanta předem určenou trasou, tzv. Milk Run, lze ještě zefektivnit vyloučením zbytečných cest. V jedné moravské firmě to elegantně vyřešili pomocí jednoduchého vizualizačního systému, kterým dávají předáci jednotlivých provozů najevo svoje požadavky na manipulanta.

Výrobní provozy jsou rozmístěny v sedmi samostatně stojících halách, mezi nimiž zajišťuje převoz veškerého materiálu pomocí vysokozdvižného vozíku jeden pracovník. Systém vznikl jako výsledek moderovaného workshopu, jehož cílem bylo zproduktivnění interní logistiky.

Vyvěšení červené desky znamená, že na dotčeném provozu dochází nějaký materiál nezbytně nutný k výrobě. Zelená barva dává manipulantovi signál k odvozu hotových výrobků. Šedá deska znamená, že jsou na provozu k odvezení prázdné obaly, zbytky materiálu nebo odpady.

Po splnění požadavku skloní manipulant příslušnou desku do původní polohy a pokračuje dál po stanovené trase. Tímto způsobem je dosahováno podstatně rychlejšího vyřízení požadavků a lepšího využití manipulačních kapacit.

Vizualizace

Obr. 3 Vizualizace pro efektivní Milk Run

Před zavedením tohoto systému firma zvažovala nákup dalšího VZV a přijetí nového manipulanta. Nyní jsou veškeré požadavky předáků výroby vyřizovány bez zbytečného prodlení a manipulantovi ještě zbývá čas k občasné výpomoci při expedici výrobků nebo vykládce kamionů.

Automatizace

V dnešním rychle rostoucím a rozvíjejícím se světe je důležité, abychom zmínili i automatizaci. Existuje nespočetně mnoho automatických systémů, které se využívají v logistice, ale pojďme se zaměřit alespoň na jeden konkrétní příklad.

Věřím, že mnozí z vás již slyšeli o tzv. AGV – Automatic Guide Vehicle. Jde o autonomní logistický tahač, pomocí kterého se může zavážet materiál a výrobky po předem definované trase. Toto zařízení jezdí po magnetické pásce a řídí se příkazy z RFID značek, které obsahují různé informace o tom, jakou rychlostí má tahač jet, jakým směrem nebo kde zastavit, aby mohl vyložit náklad. Ve výrobě, kde se pohybuje více techniky, se ale páska ničí, a právě proto v těchto firmách je lepší použít laserové odrazky, díky kterým se má tahač orientovat v prostoru a ví, kterým směrem má jet.

Logistický tahač

Obr. 4 Autonomní logistický tahač

Při implementaci tohoto zařízení je důležité mít naplánovaný každý krok. V první řadě je potřeba mít dobře zmapovaný proces, vědět, jakým způsobem má materiál po hale jezdit, zda je AGV tahač schopen ho v daném čase zavézt, jaké množství unese. Velice důležité je nezapomenout na lidi, obeznámit je s novou technikou, proškolit je v zacházení s ní, ale také je nutné jim vysvětlit, jak se v přítomnosti tahače mají chovat. AGV tahač je vhodný do procesu, který je opakovatelný a jeho největšími výhodami jsou stabilizace procesu, zvýšení přesnosti a produktivity.

Závěr

Toto je jen pár chytrých a praktických příkladů z našich zkušeností. Samozřejmě – pro každou společnost se hodí jen něco, někde je nutné si vymyslet svoje chytré pomůcky a nástroje, které lze v logistice využívat. Oblast přepravy, skladování a manipulace zaměstnává až 25 % pracovníků, zabírá 55 % ploch a tvoří až 87 % času, který stráví materiál v podniku. Tyto činnosti tvoří někdy 15 až 70 % celkových nákladů na výrobek a značně ovlivňují i kvalitu výrobků (3 až 5 % materiálu se znehodnocuje nesprávnou dopravou, manipulací a skladováním). Proto je logistika velice důležitým článkem všech společností.