Články

Vzdělávání zaměstnanců v praxi aneb 3 případové studie

20. 1. 2020 - Ing. Marcel Pavelka, IEn.

Kvalifikovaní pracovníci jsou pro každou firmu v dnešní době již nutností. Získat je a udržet však nemusí být zrovna lehkou záležitostí. Pojďme se formou případových studií podívat, jak si s tímto problémem poradily společnosti AERO Vodochody AEROSPACE a.s., GZ Media, a.s. a Lindab, s.r.o.

 

Zvyšování odbornosti CNC operátorů v AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

 

Projekt se zabývá zvyšováním odborné úrovně, znalostí a dovedností CNC operátorů ve společnosti AERO Vodochody, kteří vyrábějí většinu dílů pro všechny výrobní programy. Velký dopad tohoto projektu byl zaznamenán z hlediska snižování nekvality. Výsledkem je zavedení standartu a definování povinných znalostí a dovedností pro CNC operátory, a to jak pro stávající, tak pro nově příchozí. Měřitelným výsledkem je snížení počtu chyb a nákladů na nekvalitu.

Absence systému odborného zaškolení nově příchozích pracovníků – obsluhy CNC.otažmo zvýšení průtoku pracovištěm. Spouštěčem projektu bylo více faktorů:

 • Absence pravidelného odborného školení stávajících pracovníků – obsluhy CNC.
 • Vysoká nekvalita způsobená chybou obsluhy CNC.  

Na základě analýzy současného stavu, kde bylo odhaleno množství chyb způsobených obsluhou CNC, byl formou moderovaného WS definován akční plán. Jedním z bodů řešení byl systém trénování a testování znalostí obsluh. Pro naplnění tohoto opatření bylo třeba vyhotovit:

 • Navržení konceptu teoretické přípravy.
 • Navržení podoby testování pomocí testovacího dílu pro praktický test.
 • Definování metody vyhodnocování testu.

Nebudeme zde popisovat koncept teoretické přípravy, ale ukážeme pouze to nejzajímavější. Vzhledem ke kompletnosti znalostí obsluhy CNC jsme zvolili přístup tvorby testovacího dílu, na kterém jsme mohli odzkoušet různé znalosti pracovníků. Díl byl navíc vyhotoven tak, aby reflektoval z analýzy vyplývající znalostní nedostatky:

 • Ustavování obrobku dle seřizovacího listu.                                                                                                          
 • Zaměřování nulových bodů, používání úhlu natočení.
 • Dolaďování průměrové korekce nástroje.                                                                       
 • Dolaďování přesných vyvrtávacích tyčí Wohlhaupter.
 • DIGIBORE a MULTIBORE a měření přesných otvorů.
 • Přepínání obrobku - 1. a 2. upnutí. 

 

Obr. 1  Testovací díl     

 

                                                           

Obr. 2  Ukázka seřizovacích listů pro CNC program praktického testu   

 

Testu znalostí se zúčastnilo celkem 51 pracovníků, kteří byli dle dosažených výsledků rozděleni do 2 kategorií:

 • Kategorie A – dostačující výsledek, všechny bodu testu splněny, rozměry na zkušebním díle v požadované přesnosti.
 • Kategorie B – neuspokojivý výsledek, některý z bodů testu nesplněn, některé ze sledovaných přesných rozměrů na zkušebním díle mimo toleranci.

Pracovníci kategorie B byli nadále účastni individuálního tréninku na konkrétní oblasti k posílení chybějící odbornosti. Poté absolvovali druhé kolo praktického testu spolu s pracovníky kategorie A, kteří nedosáhli výsledku 100 %. V prvním kole testu dosáhlo kategorie A 53 % pracovníků, po opakovaném tréninku a modifikovaném praktickém testu to bylo již 90 % zúčastněných.

 

Obr. 4  Vyhodnocení testování  

 

Pro monitorování počtu chyb způsobených obsluhou CNC a jejich nižší znalostí byla vytvořena pravidelně se vyhodnocující metrika. Nicméně pro potřeby projektu jsme tyto výsledky shrnuli do 3 období, která trvala shodně 15 týdnů (obr. 5). Nejenže klesly interní neshody (počet i náklady) – dalšími benefity projektu je např. zavedení systému pravidelného zvyšování kvalifikace obsluhy, ale hlavně nastavení standardních znalostních požadavků na pracovníky CNC v teoretické i praktické rovině. 

 

Obr. 5  Přehled vývoje chyb po fázích projketu  

 

Obr. 6  Výsledky prvního a druhého kola praktických testů CNC operátorů

 

AERO Vodochody AEROSPACE a.s. je historicky největším výrobcem cvičných proudových letounů na světě. Celkově vyrobilo na 11 tisíc letounů s celkovým počtem 13 000 000 letových hodin. Aero vyvinulo a vyrobilo více než 6 700 cvičných proudových letounů, což činí 70 % světové produkce. Letouny vynikají svou manévrovatelností a schopností provozu ve všech klimatických podmínkách. 

 


 

GZ Media, a.s.: do roka profesionální tým zkušených kontrolorů kvality

 

GZ Media, a.s. jako jeden z předních výrobců hudebních i nehudebních nosičů na světě (zároveň se zabývá i produkcí tiskovin k těmto nosičům) usiluje o nekompromisní kvalitu svých výrobků. A právě z důvodu potřeby trvalého dosahování vysoké kvality se v rámci projektů na její zlepšování zabývá zvyšováním kvalifikace kontrolorů kvality.

Prvotním impulzem ke spuštění projektu zvyšování kvalifikace byl závěr z analýzy celého oddělení a procesů řízení jakosti. Z tohoto zhodnocení vyplynulo, že bude nutné zavést kontinuální poskytování podpory při zvyšování kvalifikace, kvalitně a hladce zaučit nové pracovníky a zajistit vyšší samostatnost kontrolorů kvality. Cílem bylo tedy sjednotit a zvýšit znalosti kontrolorů.

Důležitou součástí celého tréninkového procesu je „Brožura pro zaměstnance kontroly kvality", obsahující základní informace pro vykonávání kontroly v GZ media. Ta byla vypracována ve spolupráci mezi odděleními výroby, technologie a hlavně kvality. Jen pro zajímavost, tyto brožury jsou celkem 3 dle jednotlivých oddělení (úsek Gramofonové desky, Tiskárna a Kompletační centrum) a mají cca 60 stran. Všichni stávající a potažmo nově příchozí pracovníci byli v úvodu z těchto znalostí proškoleni.

Mimo jiné brožura obsahuje:

 • představení společnosti;
 • přehled výrobních středisek;
 • zásady bezpečnosti práce;
 • organizační strukturu;
 • seznámení s výrobou tiskárny (hlavní typy produktů, výrobní dokumentace...);
 • seznámení s výrobou gramofonových desek;
 • náplň práce kontrolora kvality;
 • pracovní postupy kontrolora kvality.

Druhou částí tréninku je vypracování znalostního testu každým pracovníkem. Jeho cílem není postihovat zaměstnance, kteří neuspějí, ale vypracovat dlouhodobý systém vzdělávání a doškolování. Jednotlivým kontrolorům, kteří nesplní požadovanou úroveň znalostí, je následně poskytnuta velká podpora.

Test je složen ze 3 částí:

 • vlastní test znalostí – forma otevřených i uzavřených otázek,
 • odhalení vad na reálných vzorcích z výroby – jsou smíchány OK i NOK kusy s různými vadami;
 • vyplnění hlášení o zachycené neshodě – do reálného prostředí informačního systému. 

Dle dosaženého výsledku jsou pracovníci rozděleni do tříd: A, B, C a F.

 • „A“ pracovník je plně kompetentní vykonávat samostatně svoji činnost a má všechny potřebné znalosti. Často to jsou předáci směn.
 • „B“ pracovník vykonává svoji činnost samostatně a kompetentně. Jeho znalosti jsou plně dostačující.
 • „C“ pracovník si musí dostudovat potřebné znalosti a test opakuje.
 • „F“ pracovníkovi je nabídnut individuální přístup k rozšíření znalostí a dozor zkušenějšího pracovníka.

 

 

Obr. 1  Tabulka vyhodnocení výsledků testování 

 

Zvyšování znalostí kontrolorek a kontrolorů kvality s sebou přinesl snížení nejen externích neshod a reklamací, ale v počátku především nárůst zachycených interních neshod. Ty se však daří převracet do korektivních akcí a nápravných opatření. Díky nastaveným měřitelným ukazatelům je nyní výsledek nejen pocitový („máme kvalifikované kontrolory“), ale reálně kvantifikovatelný.

 

Obr. 2  Kontrolorky kvality při vyplňování testu  

 

Obr. 3   Odhalování vad na vzorcích výrobků

 

Společnost GZ Media, a.s. navázala na více než padesátiletou tradici Gramofonových závodů a stále rozšiřuje nabídku produktů a služeb. Pod vedením českých manažerů se rozrostla v moderní podnik, který celosvětově patří k nejvýznamnějším ve svém oboru. Replikace CD a DVD, výroba vinylů (gramofonových desek), bohaté zkušenosti v polygrafické výrobě a současný špičkový zákaznický servis oceňují tisíce spokojených zákazníků po celém světě. 

 


 

Zvyšování kvalifikace pracovníků ve společnosti Lindab, s.r.o.

 

Tlak na zvyšování efektivity, zajištění kvality a zkracování průběžné doby výroby s sebou nese i potřebu růstu znalostí pracovníků na všech pracovních pozicích. Nejinak je tomu i u výrobních pracovníků. Níže vám přináším ukázky z naší poradenské praxe, kdy zvyšování kvalifikace jde ruku v ruce se zajištěním vyšší efektivity procesů.

Zvýšení výstupu z poloautomatické linky o 32 % znamená v přepočtu více než 4 milionovou roční úsporu.

Ano, toto jsou výsledky projektu, který byl realizován ve společnosti Lindab, s.r.o. Projekt se opíral o validní analýzu, na základě které bylo možno definovat návrhy na zlepšení. Mezi ty patří nejen lepší organizace, standardizace a ergonomie práce, ale i sdružení některých produktů, snížení času na přestavbu zařízení, eliminace poruch zajištěním pravidelné prevence, ale i technické úpravy stroje. 

 

 Obr. 1   Příklad z testu kvality a měření 

 

Některé zajímavé body projektu:

 • Prokázaná znalost seřizovačů a operátorů vzrostla o 28 % bodů (teoretické i praktické testování, v průměru 78 % ze 100 %).
 • Podařilo se snížit celkový takt linky z 16,58 s na 12,48 s.
 • Průměrná délka seřízení se snížila z 23,5 min na 17,5 min.
 • Úpravou programu (optimalizace polohovacího zařízení, nikoli samotné rychlosti svařování) došlo ke snížení taktu pozice svařování ze 7 s na 5 s.

Zvláště zajímavý bod pro toto téma časopisu je růst znalosti seřizovačů. Bez té by projekt ani zdaleka nebyl tak úspěšný. Ke zvýšení znalostí pracovníků vedl fakt, že bylo na pracovišti za 1 rok evidováno 91 poruch a prostojů způsobených chybou operátora. Celkem se jednalo o ztrátu 3 660 minut.

Jaké kroky tedy vedly ke zvýšení kvalifikace:

 1. Byl vytvořen a aplikován test hodnotící znalosti v oblasti měření produktu, požadavků na výrobek a postupu práce. Test proběhl písemnou formou – odpovědi na otevřené i uzavřené otázky. Prvotní výsledek byl neuspokojivý. Z maximálního počtu 100 bodů byl pro 44 seřizovačů a operátorů průměrný výsledek na hranici 44 bodů.
 2. Na základě této skutečnosti bylo nutno roztřídit pracovníky do skupin vytvořením kvalifikační matice a dle jejich výsledků je detailně proškolit. Důraz byl kladen nejen na obecné znalosti, ale i na ty oblasti, ve kterých byly výsledky velmi špatné.
 3. Kvalifikační matici bylo však pro potřeby projektu rozšířit o kvalifikaci na každý stroj a typ výrobku a postupně trénovat pracovníky na konkrétní činnosti.
 4. Ve druhém kole testování dosáhlo 44 pracovníků průměrného výsledku 78 bodů ze 100, což je zvýšení kvalifikace o  77 % (= dramatický nárůst).                                                                                                                             

Součástí zvyšování kvalifikace v tomto projektu byl i trénink pracovníků v oblasti kvantifikace a eliminace plýtvání a 5S. Důležitým aspektem úspěchu byl pak důrazný trénink v oblasti nových postupů a standardů práce, především v rámci činností seřízení.

Společnost Lindab, s.r.o. je mezinárodní skupina, která vyvíjí, vyrábí, prodává a distribuuje produkty a systémová řešení, která zjednodušují výstavbu a zlepšují vnitřní klima budov.

 


 

Závěrem – nastavení systému vzdělávání

 

Výše uvedené případové studie naznačují, že vzdělávání pracovníků je nezbytné ať již pro nově příchozí pracovníky, tak i pro zkušené kolegy. Ne vždy utkví v paměti ta či ona nová metoda nebo postup. Obecně lze říci, že informace pro pracovníky a nároky na jejich práci se neustále rozšiřují. Proto musíme nalézt metodu, jak kvalifikaci rozšiřovat a zároveň ověřovat. 

Obecně lze shrnout postup zvyšování kvalifikace do několika bodů:

 • Analýza důvodů vzdělávání, konkretizace oblasti. Popravdě bychom mohli a měli zvyšovat kvalifikaci pracovníků na všech pracovních úrovních skrze všechny podnikové útvary. Nicméně přímé odborné a praktické vzdělávání je třeba směřovat do oblastí s největším zdrojem lidských chyb a největší neefektivity způsobené pracovníky, popřípadě tam, kde měníme dlouhodobě zažitý proces. Analýza současných chyb a neefektivity nám pomůže v budoucím prosazení nákladů na odborný trénink. Nejde však jen o přímo vynaložené náklady na pořízení vybavení, ale především mzdových prostředků a nákladů ušlých příležitostí (např. využití strojního zařízení ke školení, nikoli k produkci). 
 • Vytvoření kvalifikační matice, odborného kompetenčního modelu. V tomto kroku je nutno popsat, jaké znalosti a dovednosti daný pracovník, tým či pracovní pozice má znát a musí ovládat. Je třeba definovat jak odborné znalosti (znalost představuje osvojenou teoretickou informaci a je tak základem pro dovednosti), tak i odborné dovednosti (dovednost je schopnost prakticky úspěšně vykonávat jistou činnost). Odborné dovednosti určují to, co by měl konkrétní pracovník ve své běžné pracovní činnosti zvládat. 
 • Definice oblastí vzdělávání. Ze syntézy výše uvedených bodů (analýza oblastí vzdělávání a odborná kompetence) je nutné vytvořit konkrétní oblasti vzdělávání. Doporučením je postihnout oblasti jak metodických (teoretických) znalostí, tak i praktických dovedností. V obou oblastech se však nedá spolehnout jen na povrchní teoretické seznámení ústní formou anebo rychlou praktickou ukázkou a víceméně pak spoléhat na již nabyté znalosti pracovníka z dřívějška. Zde je třeba vytvořit jakousi metodickou brožuru s detailním popisem procesů a jeho metrik, standardních procedur a zdůraznit například pro pracovníky kvality či výrobní pracovníky kontrolované parametry a jejich hodnoty, pro seřizovače detailní jízdní řády atd. Oblasti vzdělávání pak vychází z výše uvedeného souboru znalostí a součástí má být i praktická realizace – například správný postup nastavení strojního zařízení. 
 • Realizace vzdělávání a ověřování znalostí. V této části přichází na řadu konkrétní trénink či školení. Zde je třeba s pracovníky probrat kompetence daného pracovního místa a popis činností. Zaměření tréninku by mělo reflektovat skutečnosti vyplývající z analýzy, tj. zaměřit se hlouběji na problémové oblasti. Dopad samotného školení je zdůrazněn závěrečným testem – znalostním i dovednostním. Ten nemusí být časově návazný na trénink, ale je možné jej vykonat s časovým odstupem potřebným k dovzdělání se. Testování primárně neslouží k negativnímu hodnocení pracovníků, ale k dalšímu jejich rozvoji – nastavení plánu rozvoje. Zde je důležité oblast testování vysvětlit tak, aby pracovníci brali testování jako možnost prezentovat své znalosti. 

Nastavení individuálního rozvojového plánu. Výsledek testu je důležité individuálně s pracovníkem prodiskutovat. V případě neúspěchu však musí cítit velkou podporu a skutečnost, že jim budeme věnovat potřebný čas k tomu, aby mohli teoretické a praktické dovednosti nabýt. V praxi se nám osvědčilo pracovníky rozdistribuovat dle výsledku do jednotlivých znalostních skupin. Ti nejlepší jsou ověřením, že celý obsah znalostí a dovedností je možné zvládnout. Tito pracovníci mohou být zároveň garanty jednotlivých pracovních dovedností. Naopak s ostatními je nutné pracovat dále, proškolit je v konkrétních oblastech a opětovně testovat kvalifikaci. Osvědčuje se pak práce pod dohledem garanta.   

Na závěr celého procesu zvyšování kvalifikace – znalostí i dovedností, je nutná evaluace přínosů. Vynaložené náklady a úsilí je nejlépe měřit formou předem stanoveného ukazatele. Bude to tak nejen výsledek hodnocení znalostí a dovedností, ale i konkrétní ukazatel, jako například snížení interní zmetkovitosti, času seřízení strojního zařízení apod. O měřitelných výsledcích ostatně hovoří 3 výše zmíněné případové studie.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.