Články

Kvalitativní výtěžnost FPY stoupla ve firmě Bühler s.r.o. na 97 %

5. 2. 2020 - Michael Lorenc, IEn.

FPY (First-Pass Yield) je ukazatel kvality výroby. Tento ukazatel udává, kolik výrobních zakázek (popřípadě výrobků) projde napoprvé procesem bez neshody, tedy napoprvé správně. Hlavním cílem projektu bylo nastavení quality gate u vybraného výrobku v procesu svařování, dále pak zvýšení povědomí pracovníků o kvalitě, výroba bez nutnosti oprav a podchycení a eliminace vad během procesu.

Cíle jsme stanovili ambiciózní

Do řešitelského týmu byli vybráni pracovníci, kteří se aktivně podílejí na výrobě daného produktu: kontrolor, mistr, vedoucí výroby, technolog a svářeč. Na úvodní schůzce jsme si definovali výchozí stav jednotlivých ukazatelů a následně cíle. Nejpodstatnějším cílem pro nás byla zmiňovaná kvalitativní výtěžnost – FPY, kde aktuální stav dle počátečního měření byl pouze 22 %. Cíl jsme stanovili na 85 %.

Jako další konkrétní cíle jsme určili následující:

  • zavedení kontrolního plánu,
  • snížení počtu metrů manipulace,
  • snížení rozpracovanosti,
  • zavedení výrobních auditů,
  • zkrácení kontrolního času. 

Analýza – použili jsme nejrůznější metody

První použitou metodou byl špagetový diagram, který odhalil značné plýtvání, především v manipulaci dílce k opravám. Pomocí chronometráže jsme zmapovali jednotlivé činnosti pracovníka kontroly. Pro přesnější výsledek byla operace zopakována 10x. Jedním z nejdůležitějších nástrojů byla procesní analýza, kterou jsme dělali současně se špagetovým diagramem. Abychom zjistili počáteční stav nejpodstatnějšího cíle, bylo provedeno měření kvalitativní výtěžnosti – pracovník kontroly vizualizoval každý zkontrolovaný kus do protokolu pomocí zelených a červených nálepek. Pouze 22 % vyrobených kusů bylo uvolněno napoprvé. Společně s touto analýzou vznikl třídník vad, který nám následně poskytl část dat do Ishikawa diagramu.

 špagetový diagram   

Obr. 1 Ukázka špagetového diagramu

         procesní analýza

Obr. 2 Ukázka procesní analýzy

 Ishikawa diagram

Obr. 3 Ukázka Ishikawa diagramu

Začínáme zlepšovat

V první části inovace bylo zapotřebí zrevidovat aktuální kontrolní protokoly a vypracovat nové, chybějící. Při workshopu s řešitelským týmem byl vytvořen vývojový diagram, který jasně a přehledně ukazuje, jak postupovat v případě chybné nebo neúplné dokumentace. Následně vznikl formulář, který je předáván technologovi daného procesu ke změně. Jako další inovace a jeden z úkolů k naplnění cílů bylo zavedení výrobních auditů. Auditní otázky byly rozděleny v souladu „5M" do jednotlivých kategorií po 5 otázkách. Výstup z auditu je ukazatel jakosti (0 až 100 bodů) a radarový diagram se záznamem pro každou kategorii „5M". Všechny provedené audity jsou evidovány a průběžně vyhodnocovány. (Zkratka 5M je rozdělení otázek do kategorií: Manpower (lidé), Machines (stroje), Materials (materiál), Methods (metody), Measurement (měření)).

Zpětná vazba má nedocenitelný význam

Na další workshop byli přizváni i pracovníci, kteří se podílejí na výrobě daného produktu, především kvůli zpětné vazbě na projekt a případné nedostatky na pracovištích. Na základě zpětné vazby bylo dokoupeno nářadí, nové svařovací stoly a namontováno přídavné osvětlení na všechna pracoviště.

Vše je o lidech

V části projektu „řízení" jsme se v první řadě zaměřili na přístup pracovníků k projektu, který byl před workshopem vnímán především negativně, teprve po workshopu většinou kladně a výjimečně neutrálně. Po revizi kontrolních protokolů jsme provedli sběr dat a statistické vyhodnocení jednotlivých pracovníků o provedení kontroly – 83 % úspěšnost.

Dalším krokem bylo vytvoření matice zaučení nových a přeřazených pracovníků. Každý nový pracovník byl po úvodním školení umístěn po dobu jednoho týdne na kontrolu kvality, kde kontroloval především hotové výrobky, na kterých se měl po zaučení podílet. Součástí tohoto dokumentu byla matice zaučení stávajících pracovníků, aby bylo transparentně vidět, ve které práci jsou nedostatky nebo naopak.

Splnění cílů dopadlo skvěle

Na posledním workshopu proběhlo vyhodnocení projektu a vyčíslení úspor. Pro nás nejdůležitější ukazatel, kvalitativní výtěžnost, byla na konci projektu 97 % – cíl byl stanoven na 85 %. Teoretická úspora byla vyčíslena na 3 281 197 Kč. Největší podíl na úspoře měla eliminace oprav a manipulace se svařenci.

Mezi další splněné cíle patří: zavedení výrobních auditů, zavedení kontrolního plánu, změny a vytvoření kontrolních protokolů, zkrácená délka kontroly jednoho kusu z 16 minut na 8 a snížení rozpracovanosti kusů z 9 na méně než 5.

Ze stanovených cílů nebyl splněn pouze jeden – počet metrů manipulace – o několik jednotek metrů/kus.

Výrazně vzrostla kvalita

Největší přínos je kromě ušetřených financí ve zvýšené kvalitě odvedené práce. Noví pracovníci jsou pečlivě zaškolováni na daný proces a stávající jsou pravidelně auditováni. Vzhledem k eliminaci oprav mají pracovníci, především kontroloři, technologové a mistři čas na nové projekty.

Dnes je měření kvalitativní výtěžnosti záležitostí celého koncernu

Měření kvalitativní výtěžnosti v projektu byl pouze první krok k zavedení měření na více pracovištích. V současné době měříme kvalitativní výtěžnost téměř po celé firmě. Měření máme rozděleno na jednotlivá pracoviště a současně měříme kvalitativní výtěžnost před procesem (vstupní kontrola), v procesu (obrábění, lakování, při zahájení montáže, během montáže, na konci montáže) a po procesu (balení, expedice). Všechna data denně sbíráme a přenášíme do sdíleného softwaru, kde se automaticky počítá RTY za každé pracoviště. Jednou měsíčně porovnáme RTY mezi jednotlivými pracovišti a software nám vypočítá celkový RTY za celý závod, který je následně porovnáván s ostatními firmami v našem koncernu. (RTY je ukazatel, který je vypočítán na základě jednotlivých údajů FPY z jednotlivých částí procesů. V naší firmě zpracováváme do ukazatele RTY data z každého procesu: příjem materiálu, svařovna, obrábění, lakování, začátek montáže, montáž, konec montáže, balení/expedice.)

FPY 

Obr. 4 Ukázka denního sledování FPY

 kvalita

Obr. 5 Zaznamenávací protokol FPY


Díky studiu mám větší spektrum znalostí, nejen ve svém oboru kvality. Než jsem začal navštěvovat studium PI, neměl jsem žádné ponětí o analytických metodách, projektování výroby a měl jsem pouze základní znalosti o zlepšování procesů. Už během studia jsem viděl kolem sebe plýtvání ve výrobních procesech, které jsem předtím neviděl. Díky studiu jsem zjistil, že každou práci si je potřeba předem pečlivě připravit a naplánovat – a to dokonce nejen v pracovním životě, ale i v soukromí.

Společnost Bühler s.r.o. je celosvětově působící koncern, který byl založen před 150 lety ve Švýcarsku. V současnosti je globálním leaderem na trhu v dodávkách výrobních linek společnostem zpracovávajícím obilí a mouku, těstoviny a čokoládu, komponentů do zařízení na výrobu krmiva pro zvířata a systémů pro tlakové lití hliníku. Bühler má své zastoupení ve více než 140 zemích a zaměstnává kolem 10 000 pracovníků po celém světě, zejména pak ve Švýcarsku, Německu, Španělsku a od roku 2012 také v České republice v Žamberku (cca 450 zaměstnanců).


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.