Články

Co komu přidává „přidaná hodnota“?

1. 4. 2020 - Petr Kapusta

Nejprve obecně, co je vlastně přidaná hodnota a jak ji dělíme. Řečí nevědeckou, je to vše, za co jsem jako zákazník ochoten zaplatit, tudíž to splňuje moji představu o daném výrobku, jeho kvalitě, vlastnostech, funkčnosti či estetice. Vlastně vždy, když výrobku tzv. ubližujeme (měníme mu tvar, rozměr, chemické nebo technologické vlastnosti), mu přidáváme hodnotu. Řečí odbornou, je to zvýšení hodnoty zboží nebo služeb každým stupněm výroby. 

Přidaná hodnota je počítána jako rozdíl mezi příjmem společnosti z prodeje a náklady na zajištění materiálu a služeb. Jinými slovy, přidaná hodnota firmě zůstává po vyplacení mezd, dosaženého zisku, odpisů, daní apod. Přidaná hodnota v národním rozsahu je vyjádřena jako HDP – do těchto vod raději vstupovat nebudeme. Hodnotu pro zákazníka můžeme vyjádřit poměrem užitek/náklady.

Dnes se v krátkosti zaměříme na oblast přidané hodnoty výrobku jako takového, a to z pohledu jak výrobce, tak i zákazníka.

Pohled výrobce

Již dávno minula doba, kdy se výrobek prodával sám, jen díky své značce a dobrému jménu na trhu. V dnešní době musí každý výrobce, který chce na trhu obstát, přemýšlet, co, jak a jakým způsobem ke svému výrobku „přidá“, aby byl tržně konkurenceschopný a pro něho i ekonomicky výhodný vyrábět.

Jestliže se již k takovému kroku odhodlá, pak správným prvním krokem je vždy zmapování celého hodnotového toku, tj. VSM mapa. Mapa VSM je vizuálním nástrojem, který nám ukáže místa, kde našemu výrobku či službě přidáváme, a kde naopak nepřidáváme hodnotu, a jednoduchým výpočtem dostaneme tzv. VA index (Value-added index) – index přidané hodnoty, tj. poměr mezi přidanou a nepřidanou hodnotou (udává se v procentech). Standardně se výše přidané hodnoty pohybuje okolo 1 %. Ty nejlepší automobilové průmysly v dnešní době vykazují hodnotu VA indexu okolo 5 %.

Dále zpracováním této mapy identifikujeme úzká místa v celém procesu, odhalíme plýtvání a tím vygenerujeme kroky, které musí následovat pro jejich eliminaci. Výrobky s tzv. vysokou přidanou hodnotou jsou pak v zásadě výrobky s vysokým podílem hodnoty vytvořené různým typem technologií. Problémem dnešního světa je, že výroba jednoho výrobku je rozdělena do celého řetězu velkého množství procesů, které jsou různě rozkouskovány klidně po celém světě, vždy však s přihlédnutím na transferovou cenu a danou lokalitu. To, že koncoví výrobci nakupují polotovary co nejlevněji a ve finále z nich dělají extra drahé produkty, neznamená, že těmto výrobkům dávají nějakou vysokou přidanou hodnotu. I v tomto případě se musíme zaměřit na to, aby výroba byla také rentabilní.

V naší společnosti se zaměřujeme na přidanou hodnotu pro koncového zákazníka, tedy na vše, co mu dokážeme nabídnout a prodat. Mezi naše zákazníky patří nejen stavební firmy, ať již nadnárodní nebo jen lokální, ale i státní správa, soukromé společnosti, sportovní kluby a v neposlední řadě i drobní podnikatelé.

To, jak a kde přidáváme hodnotu našemu výrobku, se v jádru neliší od ostatních výrobců modulových staveb. Lišíme se však v tom, jak k jednotlivým krokům přistupujeme a jak je řídíme.

Naše přidaná hodnota

Našim výrobkům přidáváme první přidanou hodnotu již na pracovišti DHM (dělírna hutního materiálu – obr. 1), kde na základě přesných nářezových plánů a předepsaných technologických postupů připravujeme polotovary a dílce pro pracoviště svařovny. Ve svařovnách následně tyto díly sestavujeme v laserem zaměřených polohovacích stolicích do tvaru rámů v základních typizovaných i nestandardních rozměrech (obr. 2) se zaměřením na rychlost a přesnost tak, abychom minimalizovali veškeré prostory pro plýtvání časem a potenciálem lidí a strojů. Následně svařené rámy tmelíme a nanášíme základový a vrchní polyuretanový lak (obr. 3). Po lakování všechny rámy sušíme v prostorech k tomu určených (obr. 4). V procesech kovovýroby je VA index přidané hodnoty pod 1 %, jelikož zde vstupuje do procesů větší množství manipulace, technologických a přípravných časů.

 

 Obr. 1 Pracoviště kovovýroby – dělírna hutního materiálu

 

 Obr. 2 Pracoviště kovovýroby – svařovna rámů (polohovadla) 

 

Obr. 3 Přípravna lakovny – tmelený a broušený svár před nástřikem nátěrové hmoty a po nástřiku 

 

 Obr. 4 Lakovací box – nanášení základové barvy

 

Následné operace na rámech, které se ve výrobních montážních halách mění na moduly, jsou téměř opakem (obr. 5). Zde se zaměřujeme na to, jak výrobek měníme a jak se tyto kroky shodují s přáním zákazníka. „Oči zákazníka“ u nás jsou nejen pracovníci managementu, ale všichni, kdo se na celém procesu podílejí. Jednou z nejdůležitějších činností je v tomto případě projektový manažer zakázky, jehož úkolem je přenést veškerá přání, očekávání a požadavky zákazníka směrem do výroby a následně zpět až k zákazníkovi.

 

 Obr. 5 Montážní hala – vstupní pracoviště, lakované rámy modulů připravené pro kompletaci

 

Výrobní haly jsou místem, kde se přímo před očima mění ocelový lakovaný rám stavebnicovým způsobem na finální produkt. Modul a modulová stavba je názornou ukázkou efektivního využívání nejen materiálů, ale i času a lidských zdrojů. Doba projektové přípravy je velice podobná klasickému stavebnictví. Ale od zahájení samotných výrobních procesů je čas po dokončení a předání zákazníkovi téměř poloviční.

Samotná kompletace modulu ve výrobní hale je zahájena montáží podlahové a stropní části, následuje stavba stěn a stěnových výplní, jako jsou okna a dveře, elektro prvků a nakonec současné práce na kompletaci vnitřních prostor a střešního pláště. Takt kompletace jednoho standardního výrobku je cca 83 minut. Zde cca 50 % našich výrobků končí svou cestu, je manipulováno na skladové plochy a je připraveno k expedici ke koncovému zákazníkovi (obr. 6).

 

 Obr. 6 Sklad hotové výroby – moduly připravené k expedici 

 

U zbylých 50 % výroby je na modulech ve výrobě pokračováno. Dalším krokem k dokončení přání zákazníka je vnitřní nebo venkovní vybavení modulu. Vnitřní části modulu jsou vybavovány několika typy vnitřních dělících příček, WC kabinami, sanitárními prvky, kuchyněmi nebo nábytkem. Vnější části modulů jsou osazovány různými typy fasád, a to provětrávanými či kontaktními (obr. 7).

 

 Obr. 7 Ukázka typu fasádního systému – Cembonitová a kovová lamelová fasáda 

 

Pohled zákazníka

Jako zákazník neznalý naprosto všech výrobních procesů si asi nedokážu vždy představit, za co vše bych měl/neměl zaplatit, ale rozhodně vím, za co platit nechci. Nechci platit za nic, co přímo nedostanu. A to je výzva. Jak výrobce dokáže přesvědčit mě, tedy zákazníka, že to, co mi prodává, je to, za co jsem ochoten zaplatit? 

Přidaná hodnota – hodnocení práce a dělení nákladů

V Touax jsme se po několika letech dopracovali k systému vykazování hodnoty výrobku a práce na něm odvedené pomocí tzv. koeficientu pracnosti a jeho ekvivalentu. 

Základem pro tento koeficient pracnosti je výrobek námi pojmenovaný jako Standard A1. Výrobkem A1 si definujeme základní finanční a časovou náročnost, jež vychází z dlouhodobě sledovaných, naměřených a vypočtených ukazatelů, nároků na jeho výrobu. Veškeré tyto informace obsahuje podrobný kalkulační list, ve kterém je uveden soupis všech činností s časovou normou a finančním ohodnocením. Každý materiál a každá operace, které je pro výrobu nutno zajistit, nakoupit nebo provést, jsou již v základních datech přiřazeny danému provozu s přesně definovaným mzdovým zatížením. Následně jsou tato dílčí data sdružena pod příslušné oddělení či předem definovaný režijní náklad. Součtem nákladů a časů na základní výrobek tedy dostaneme výchozí koeficient pracnosti, tedy hodnotu 1.

Naše výrobková škála je v desítkách typů, je tedy složité určovat jejich pracnost před zadáním všech parametrů do kalkulačního listu. Základní nejnižší stavební částí je modul typu A1, ze kterého vycházíme při určování objemu činností, které přidávají hodnotu výrobku a určujeme jejich finanční ohodnocení. Pro každou skupinu činností je určen specifický koeficient. Po zadání všech hodnot a parametrů do kalkulačního listu získáme mzdovou a časovou náročnost, kterou následně dělíme hodnotou základního modulu A1. Výsledkem je počet ekvivalentů, které nám vyjadřují složitost a náročnost výrobku.                                                                       

Jak lze přidanou hodnotu zvyšovat?

V našem vnímání, jak zvyšovat přidanou hodnotu, jsme se zaměřili na změnu layoutu montážní haly „Projekt Obálka“. Tento projekt se soustředí na zvyšování produktivity výroby a odstranění plýtvání rozdělením výrobní haly do dvou samostatných linek, které jsou v předem plánovaných časech a na přesně definované pozice zásobovány materiálem.   

Přidanou hodnotu ve výrobě lze zvyšovat zaměřením se na hlavní oblasti plýtvání kapacitami, potenciálem výrobních dělníků a zkracováním času přípravy projektu samotného apod. Snižováním hodnoty časové a tím i mzdové náročnosti tak, že zvýšíme produktivitu, snižujeme zároveň i hodnotu ekvivalentu složitosti výrobku. Tedy čím nižší časová náročnost na výrobu, tím nižší finální cena pro zákazníka. Nižší cenou na trhu pak následně dokážeme oslovit širší spektrum zákazníků a potenciálně generovat vyšší zisky.

Závěrem

S metodami, jak zvyšovat přidanou hodnotu (a nejen s nimi), jsem se poprvé osobně setkal při studiu průmyslového inženýrství na API v Želevčicích. Mohu již nyní říci, že nové zkušenosti a dovednosti získané tímto studiem jsou pro mne velikým přínosem. Osobně u nás vidím v průmyslovém inženýrství obrovský potenciál nejen pro jednotlivé provozy, ale i pro celou společnost Touax, ať již ve výrobní či nevýrobní sféře.

Jak výrobce dokáže přesvědčit mě, tedy zákazníka, že to, co mi prodává, je to, za co jsem ochoten zaplatit?
 

Společnost Touax patří mezi přední evropské společnosti trhu modulových staveb. Provozuje dva závody s výrobní kapacitou 145 000 m2 ploch a nájemní park čítající 50 500 modulů. Aktivně působí na trzích v Evropě, Americe a Africe. Touax s.r.o. je dceřiná společnost Divize modulových staveb, provozuje závod v Supíkovicích v České republice s centrem výzkumu a vývoje pro celou modulovou divizi. Má výrobní kapacitu 100 000 m2 ploch, nájemní park s 1 500 moduly v České republice a na Slovensku. Zásobuje moduly trhy EU, Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, Střední a Jižní Ameriky a Afriky. Modulová divize skupiny Touax se specializuje na projektování, průmyslovou výrobu a stavbu dočasných nebo trvalých objektů stavebnicovým systémem modulů, které zákazníkům pronajímá nebo prodává.


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.