Vedení projektů a jejich zhodnocení

Poučení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
bezpečnost práce v souvislosti používanými materiály a pomůckami - platné právní předpisy v oblasti BOZP - základy první pomoci - lékárnička na provozovně - ochranné prostředky a pomůcky

Úvod do průmyslového inženýrství a do procesních inovací 
cíle vzdělávacího programu - program vzdělávání - organizace - očekávání - vzájemné představení - projekty a závěrečná práce

Projekty zlepšování podnikových procesů a jejich řízení
projektové řízení - definice projektu - projektová studia - přístup DMAIC - fáze projektu (definice projektu, měření současného stavu, analýza současného stavu, návrh zlepšení, řízení projektu) - úzká místa v projektu - projektový tým - definice vlastních projektů realizovaných v rámci vzdělávání

Ekonomika a její význam při zlepšování podnikových procesů

finanční řízení a kontinuální zlepšování - rozhodování a finanční ukazatele řízení výkonnosti - finanční výkazy - kapacitní výpočty a jejich optimalizace - výrobní časy - projektové náklady - finanční zhodnocení projektu - finanční řízení z hlediska průmyslového inženýra - náklady proti efektu - KPI a metriky měření úspěchu - případové studie a příklady

Zlepšování podnikových postupů a procesů

Zlepšování podnikových procesů
formy a klasifikace plýtvání - historie a program zlepšování - porovnání různých přístupů zlepšování - Kaizen v evropských podmínkách - principy podnikového systému zlepšování - vedení workshopů - kreativní metody v průmyslovém inženýrství – průmyslová moderace - praktická realizace workshopu na vybrané téma 

Zlepšování servisních procesů
odlišnosti přímé a nepřímé práce - specifické metody průmyslového inženýrství pro nepřímou oblast - zvyšování produktivity ve výrobním servisu - seřizování, manipulace a údržba

Metody procesní analýzy
význam a cíle procesní analýzy pro průmyslového inženýra - přehled nástrojů a technik - analýza mikropohybu - procesní diagram - montážní diagram - diagram člověk – stroj - Value Stream Mapping - procesní ukazatelé - analýza vybrané výrobní operace na konkrétním pracovišti

Techniky analýzy a měření práce
význam a cíle analýzy a měření práce - přehled technik měření práce – přímé a nepřímé měření - časové studie - momentové pozorování - snímkování - rozborová metoda MOST - Basic MOST -  sekvence volného /řízeného přemístění - sekvence práce s nástrojem - SW podpora - analýza operací dle videozáznamu 

VSM – mapování hodnotového toku
VSM na úrovni produktu a podniků – pojem hodnota – kroky VSM – znaky VSM – metriky VSM – výběr reprezentanta – informační tok – materiálový tok – VAINDEX – mapa současného a budoucího stavu – tvorba mapy toku hodnot - tvorba mapy současného stavu. vybraného produktu v partnerském podniku

Ergonomie a pohybová ekonomie
definice, základní principy ergonomie - zásady pohybové ekonomie (lidské tělo, nástroje a příslušenství, stroj, pracoviště) - základní ergonomické parametry - ekonomie pracovních pohybů - legislativa a ergonomické normativy - způsoby hodnocení zátěže - ergonomické audity - projekty a workshopy zaměřené na ergonomii práce a pracovišť - analýza vybrané operace na tréninkovém pracovišti a tréninkový audit výrobní operace.

Řízení materiálových toků
úkoly průmyslového inženýra v logistickém procesu - podniková logistika - výrobní logistika - manipulační technika - optimalizace logistických procesů - optimalizace systému naváření materiálu - tlakové a tahové systémy řízení - operativní a strategické plánování výroby - plánování a řízení výroby (Kanban, TOC, sekvenční plánování a řízení apod.) - princip Supermarketu - Milk-run (interní a externí) - informační toky v společnosti - praktická realizace logistického auditu v partnerském podniku

Přístupy a metody optimalizace a zlepšování procesů

Standardizace a pracovní postupy
cíle a význam standardizace - základní principy standardizace - standardizovaná práce a její podmínky - standardizace na úrovni operace, pracoviště a procesu - standardizace operací na tréninkové lince

Vizuální řízení
význam a cíle vizualizace v pracovním procesu - vizuální pracoviště (5S, vizuální řízení a ukazatelé) - charakteristika pracovního postupu a jeho vizualizace - jednobodová lekce (One-point Lesson) - tvorba vizuálního standardu (jednobodové lekce) vybraného procesu.

Zvyšování efektivity strojních zařízení
plýtvání a ztráty strojních zařízení – ukazatele efektivity strojních zařízení (TEEP, OEE), principy a cíle snižování časů při seřízení - plýtvání při seřizování - principy metodiky SMED - kroky metody SMED - TPM (Total Productive Maintenance) segmenty TPM – 7 kroků k autonomní údržbě – motivace a trénink pracovníků – zhodnocení přínosů - praktická aplikace metodiky SMED formou simulační hry v tréninkovém centru

Kvalita ve výrobním procesu
principy TQM a filozofie Nulové vady - 7 klasických nástrojů kvality - FMEA - Poka-Yoke - úvod do Six Sigma (zlepšování kvality na základě statistického zpracování dat) - základy popisné statistiky - základy MSA - statistické řízení procesů - praktická realizace formou simulačních her v tréninkovém centru

Efektivní řešení kořenových příčin problému
popis problému - identifikace kořenové příčiny - hledání nápravného opatření - realizace (PDCA) - A3 report - praktická realizace workshopu zaměřeného na řešení vybraného problému výrobního procesu

Projektování výrobních buněk
výhody buňkové výroby - buňka a její charakteristika - U linky a jiné tvary layoutu - principy buňkové výroby - zásady projektování buněk - balancování operací - scénáře rozmístění lidí - principy 3P - materiálový a informační tok v buňce - zásady flexibility pracovníků, strojů, materiálového toku - autonomní pracoviště - příklady projektování buněk - projektování výrobní buňky na montážních operacích v partnerském podniku

Industry 4.0., automatizace a robotizace

Průmysl 4.0 v kontextu LEAN managementu. 
implementace prvků průmyslu 4.0. - sběr dat a jejich vyhodnocování - princip rozdělení výrobních a nevýrobních technologií - LCA a průmyslová automatizace - řešení případových studií, ukázky praktické aplikace

Robotizace a automatizace procesů
Digitální továrna v praxi - zásady kvalitní diagnostiky - robotizace a automatizace procesů - digitalizace procesů - automatizace pomocí aplikací - řešení případových studií, ukázky praktické aplikace

Týmová práce a její význam při zlepšování podnikových procesů

Týmová práce ve výrobní oblasti
typy týmů a týmová společnost - definice samostatného výrobního týmu - znaky týmu - projekt implementace týmové práce - systémy odměňování výrobního týmu - kvalifikační matice - teritorium týmu - audity výrobních týmů - praktická realizace formou simulačních her v tréninkovém centru

Týmová práce v nevýrobních oblastech
týmová práce v nepřímé oblasti - týmová práce v servisních útvarech - struktura týmu - projekt týmové práce - motivace a stimulace nevýrobního týmu - systémy odměňování a hodnocení - týmová práce při vývoji nového výrobku


Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.