• Nacházíte se zde:
 • Vzdělávání
 • Využijte možnosti dotací na vzdělávání

Využijte možnosti dotací na vzdělávání

1. Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Základní informace operačního programu zaměstnanost

 

Cíl výzvy

Projekt umožní zaměstnavatelům získat finanční příspěvky na odborné vzdělávání svých zaměstnanců. Současně budou zaměstnavateli hrazeny mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Podporované aktivity

 • vzdělávání zaměstnanců;
 • vzdělávání OSVČ, kteří nemají vlastní zaměstnance (hradí se pouze náklady na vzdělávání);
 • vzdělávání potenciálních nových zaměstnanců (s jejich přijetím se počítá v rámci realizace);
 • další profesní vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání (především akreditované kurzy);
 • v rámci tohoto projektu není v obecné rovině podporováno vzdělávání tzv. měkkých dovedností – lze podpořit jen ve výjimečných případech;
 • odborné jazykové vzdělávání (související s pracovní pozicí zaměstnance) bude podporováno pouze v intenzívní formě a ne delší 6 měsíců;
 • další profesní vzdělávání v neakreditovaných vzdělávacích programech, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele – součástí je i příprava na konkrétní pracovní pozici.

Kdo může získat dotaci

 • zaměstnavatelé – právnické nebo fyzické osoby (rozhodující je vlastnictví IČ a právní subjektivita);
 • OSVČ.

Kolik lze získat

 • příspěvek je poskytován v režimu veřejné podpory na základě „blokové výjimky" či v režimu podpory „de minimis";
 • „bloková výjimka" – maximální intenzita podpory může činit 85 % způsobilých výdajů;
 • „de minimis" – intenzita podpory může činit až 100 % způsobilých výdajů;
 • u příspěvku na úhradu vzdělávací aktivity je nastavena 15% spoluúčast žadatele;
 • žadatel může čerpat maximálně částku 500 000 Kč měsíčně (tj. celkem na mzdové náklady i vzdělávací aktivity)1.

Co je možné financovat

 • další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech;
 • mzdové náklady vzdělávaných zaměstnanců, a to po dobu jejich vzdělávání.

Další informace

 • v rámci jedné dohody bude příspěvek poskytován za dobu účasti zaměstnanců na vzdělávacích aktivitách, přičemž tato doba zároveň nemůže být delší než 18 měsíců od zahájení vzdělávacích aktivit a trvat déle do 31. 12. 2023.
 • vzdělávání musí být řešeno dodavatelsky nebo prostřednictvím interního lektora s prokazatelnou kvalifikací a lektorskou praxí ve školené oblasti v rozsahu nejméně 3 roky;
 • příspěvek může obdržet zaměstnavatel, jehož firma má sídlo na území hlavního města Prahy, pokud se vzdělávací aktivity budou týkat zaměstnanců mimopražských provozoven této firmy;
 • příspěvek nelze získat na zaměstnance pracující v rámci DPP či DPČ.

Aktuálnost

 • Příjem žádostí v rámci III. výzvy v projektu POVEZ II bude zahájen dne 1. listopadu 2017 v 11 hodin.

Doba realizace vzdělávacích aktivit

 • 1. 12. 2015 – 31. 12. 2023 - PRODLOUŽENO

 

2. Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Základní informace k výzvě č. 47 – Podnikové vzdělávání, která je součástí operačního programu Zaměstnanost.

 Co musíte splnit

 • Zapojení pouze zaměstnanců s pracovní smlouvou, smlouvou o výkonu funkce nebo o služebním poměru.
 • Realizace projektu v rámci celé ČR (včetně území hl. m. Prahy).
 • Prezenční i distanční vzdělávání.
 • Maximální doba realizace: 24 měsíců.
 • Doba realizace od 1. 3. 2024.
 • Podání žádosti do 19. 6. 2023. 

Pro koho je dotační program určen

 • Obchodní korporace (obchodní společnosti, družstva).
 • Státní podniky a organizace.
 • OSVČ.
 • Evidované právnické osoby dle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, pokud poskytují zdravotní, kulturní, vzdělávací a sociální služby nebo sociálně právní ochranu dětí a pokud k datu vyhlášení výzvy prokazatelně existují minimálně jeden rok. 

Praktické využití programu vzdělávání zaměstnanců

Dotaci v programu Podnikové vzdělávání (OPZ) je možné využít na další profesní vzdělávání zaměstnanců – např. měkké a manažerské dovednosti, jazykové vzdělávání, technické a další odborné vzdělávání.

Podpora je stanovena na principu jednotkových sazeb na vzdělávání a mzdové příspěvky. 

Výše dotace na vzdělávání

 • 1,0 – 6,0 mil. Kč na jeden projekt,
 • míra dotace je 76,735 % - 95,000 % (dle typu žadatele).
 • Dotace bude vyplácena zpětně.
 • Výše rozpočtu projektu bude určována na základě jednotkových nákladů. 

Na co si dát pozor

 • Vzhledem k tomu, že výzva je tzv. kolová, budou podpořeny projekty s největším počtem bodů. Maximální počet bodů je 100, minimální 50.
 • Aby se vzdělávání považovalo za ukončené, musí účastník absolvovat alespoň 70 % rozsahu kurzu.
 • Není možné realizovat kurzy vedené interním zaměstnancem příjemce nebo zaměstnancem zapojeného subjektu, jehož zaměstnanci jsou účastníky daného kurzu.
 • Podpora se nevztahuje na vzdělávání v oblastech IT a Průmyslu 4.0 v jakékoliv formě zahrnující rozvoj digitálních dovedností.
 • Podporované vzdělávání může probíhat pouze v pracovní dny (pondělí až pátek) od 6:00 do 22:00 hodin.
 • Jednoho běhu kurzu se může zúčastnit nejvýše 12 účastníků z cílové skupiny projektu.
 • V rámci jednoho kurzu může být realizováno nejvýše 150 lekcí.​
 • Příjemce je povinen volit jednotlivé kurzy tak, aby měl obsah kurzu vazbu na pracovní náplň daného účastníka
 • ​Jedna osoba podpořená v souvislosti s realizací projektu může v rámci projektu získat v jednotce „Vzdělávání“ podporu maximálně v rozsahu 160 hodin (jedna hodina má délku 60 min).
 • V rámci výzvy lze podat pouze 1 žádost o podporu.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, u nichž platí, že celkový počet jejich pracovníků ke dni vyhlášení výzvy dosahuje hodnoty 0.
 • Žadatelem nesmí být subjekty, kterým byla poskytnuta veřejná podpora/podpora de minimis v projektech v rámci tematických výzev zaměřených na vzdělávání ve firmách v Operačním programu Spravedlivá transformace.
 • Hodnoceným kritériem je zapojení účastníků 55+ a nákladovost vzdělávání. 

Co nelze podpořit

 • Samostudium či stáž.
 • Koučink.
 • Mentoring.
 • Formy dlouhodobého vedení a hodnocení zaměstnanců či porady.
 • Vstupní školení typu BOZP, PO apod.
 • SŠ/VŠ studium (vč. MBA).
 • Zájmové vzdělávání.
 • Vzdělávání, které nelze odlišit od běžného výkonu pracovních povinností účastníka kurzu.

Příjem žádostí je tzv. kolový, tzn. že nerozhoduje, zda byla žádost předložena dříve, klíčový je počet získaných bodů (viz hodnotící kritéria výše).